Menu

Jesteś tutaj:

04.06.2019 | Zmiana wspólnika w spółce z o.o.

Często pytacie nas w jaki sposób prawidłowo dopełnić formalności w sytuacji, kiedy zmienia się skład wspólników w spółce z o.o. Dziś zatem szczegółowa instrukcja postępowania w takim przypadku.

Zgoda na zbycie

Zacząć należy od tego, że w sytuacji planowania zbycia udziałów jedną z pierwszych czynności powinno być sprawdzenie, czy umowa spółki nie narzuca obowiązku wcześniejszego uzyskania zgody na zbycie udziałów. Art. 182 § 1 kodeksu spółek handlowych [dalej: ksh] dopuszcza uzależnienie możliwości przeniesienia własności udziałów od spełnienia konkretnie wskazanych warunków. W praktyce najczęściej  są to: zgoda spółki na zbycie, prawo pierwokupu lub pierwszeństwo nabycia udziałów.

Istotny etap prawidłowego przeprowadzenia transakcji stanowi zweryfikowanie czy jest wymagana zgoda na zbycie. Ewentualne niedopatrzenia w tym zakresie będą skutkować nieważnością umowy.

Forma zbycia

Zgodnie z art. 180 § 1 ksh skuteczne przeniesienie własności udziałów powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Oznacza to tyle, że czynnością poprzedzającą złożenie wniosku o dokonanie zmian w rejestrze powinna być wizyta obu stron umowy u notariusza. Mówimy tutaj o poświadczeniu, że osoba wskazana z imienia i nazwiska złożyła swój podpis pod umową sprzedaży udziałów, nie o formie aktu notarialnego.

Warto wiedzieć również, że notariusz nie ingeruje w treść umowy. Strony same powinny zatroszczyć się o staranne przygotowanie dokumentu, z uwzględnieniem koniecznych elementów umownych, tj.:

– oznaczenia stron (sprzedający, kupujący),

– opisu podmiotu, w którym udziały są zbywane,

– szczegółowego wskazania sytuacji formalnoprawnej i finansowej spółki,

– oświadczeń zbywającego w zakresie statusu przedmiotu umowy (brak obciążeń, roszczeń osób trzecich etc.),

– wskazania ilości udziałów, które stanowią przedmiot umowy oraz ich wartości nominalnej,

– wskazanie ceny sprzedaży.

Należy pamiętać, że w przypadku poświadczenia podpisów pod umową zbycia udziałów kancelaria notarialna nie pobiera i nie odprowadza PCC. Obowiązek taki spoczywa na stronach.

 

Zobacz także: Jak sprzedaż udziały w spółce? https://spolka.org/sprzedac-udzialy-spolce-poradnik/

 

Jakie formalności?

Zgodnie z art. 187 § 1 ksh o zbyciu udziałów należy zawiadomić spółkę. Kodeks nie precyzuje, w jaki sposób takiego zawiadomienia dokonać. Należy przyjąć, że skutecznym dopełnieniem tego obowiązku będzie każda forma, która w sposób czytelny i jednoznaczny będzie potwierdzać fakt zmiany właściciela udziałów. Najczęściej strony załączają do zawiadomienia kopię umowy potwierdzonej przed notariuszem bądź dedykowany dla spółki egzemplarz umowy. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie. Od chwili, kiedy spółka takie prawidłowo przygotowane zawiadomienie otrzyma przejście udziałów uznaje się jako skuteczne wobec spółki.

Informacje zawarte w umowie zbycia, po poświadczeniu notarialnym, należy przełożyć na odpowiednie formularze dla KRS. W przypadku zbycia udziałów będą to: KRS-Z3 (wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) oraz załącznik KRS-ZE (zmiana – wspólnicy spółki z o.o. podlegający wpisowi do rejestru). Należy pamiętać, że wpisowi podlegają jedynie wspólnicy posiadający co najmniej 10% lub więcej kapitału zakładowego. W załącznikach KRS-ZE wskazać należy zarówno wspólnika, który zbył udziały i podlega wykreśleniu z rejestru, jak i nowego, z prośbą o wpisanie jego danych.

Do poprawnie wypełnionych formularzy należy dołączyć jeden egzemplarz umowy poświadczonej notarialnie, nową listę wspólników, sporządzoną zgodnie z art. 188 § 3 ksh, uaktualnioną księgę udziałów oraz oświadczenie w zakresie danych adresowych osób uprawnionych do powołania zarządu w spółce. Opłata sądowa za dokonanie zmiany w rejestrze KRS wynosi 350 zł.

Wniosek do KRS podpisuje zarząd zgodnie z reprezentacją

Wszyscy członkowie zarządu spółki z o.o. powinni złożyć podpisy pod listą wspólników.

Skuteczne zbycie udziałów jest aktualnie możliwe także w postępowaniu elektronicznych S24. Strony powinny dysponować podpisami EPUAP lub podpisami kwalifikowanymi. Konieczne będzie także wiedza, w jaki sposób poruszać się po systemie i jakie wzorce dokumentów powinny zostać użyte. Opłata sądowa wyniesie wówczas 300 zł.

Przejście prawa własności udziałów

Skuteczne przeniesienia prawa własności udziałów następuje z chwilą złożenia pod umową podpisów przez obie jej strony, chyba że te postanowią inaczej. Czas złożenia stosownego wniosku do KRS nie wpływa na fakt przejścia własności.

Konsekwencje podatkowe

Kwoty uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia udziałów stanowią przychód i podlegają opodatkowaniu. Jeśli zbywającym jest osoba fizyczna przychód należy do grupy kapitałowych. Nie sumuje się z przychodami uzyskanymi np. z tytułu umowy o pracę.

 

Podobne artykuły: