Menu

Jesteś tutaj:

20.08.2019 | Wpis i wykreślenie danych z KRS

Pytacie nas Państwo często, czy

zmiana danych w KRS

może nastąpić wyłącznie na wniosek samej spółki, a dokładniej – organu uprawnionego do ich zgłoszenia. Dziś zatem najważniejsze informacje w tym zakresie.

W idealnych warunkach, co do zasady, wszystkie zdarzenia uzasadniające dokonania zmian w rejestrach KRS powinny być zgłaszane bez zbędnej zwłoki. Adresatem powinien być odpowiedni miejscowo sąd rejestrowy wydziału gospodarczego w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. W praktyce spotykamy jednak nierzadko sytuacje problematyczne. Opieszałości lub bezczynności spółki, ewentualnie takie, kiedy sama spółka chciałaby wywiązać się terminowo z obowiązków wobec KRS. Istnieją jednak przeszkody formalne, z którymi spółka nie potrafi albo nie chce sobie poradzić. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją świadomego lub wymuszonego utrzymywania w rejestrze danych nieaktualnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

Jakie są to zwykle przyczyny?

Najczęściej czasowy lub przejściowy brak zarządu, brak dobrej woli czy też opieszałość części członków zarządu w sytuacji reprezentacji łącznej.

Niezależnie od powodów warto poszukiwać rozwiązań służących wywiązywaniu się z ustawowych  obowiązków, ponieważ zaniechania co do powinności wobec KRS pociągają za sobą określone konsekwencje, m.in.: narażanie na odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2019.0.1500), utrzymywanie w rejestrze danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, co w konsekwencji prowadzi do wprowadzania w błąd otoczenia gospodarczego, w końcu ryzyko wszczęcia postępowania przymuszającego i nałożenie kar finansowych.

Sytuacja taka wydaje się jednak być szczególnie niekomfortowa w przypadku osób, które widnieją w powołanym rejestrze. Często pomimo tego, że w rzeczywistości nie są już z podmiotem powiązane, np. byli udziałowcy, byli członkowie zarządu czy prokurenci. Czy są one skazane na bierne oczekiwanie na działania spółki? Czy mają jakieś narzędzia pozwalające im na uporządkowanie danych?

Zobacz także: Zmiana wspólnika w spółce z o.o. https://spolka.org/zmiana-wspolnika-w-spolce-z-o-o/

Podkreślić należy, że sam sąd rejestrowy ma obowiązek dbania o aktualność danych zawartych w rejestrze. Cytując art. 24 ust. 1 ustawy o KRS „w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.”  

Dalej, że: „W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte.

Wprowadzenie obowiązku aktualizowania danych adresowych dla zarządu i dla osób uprawnionych do jego powołania miało na celu przeciwdziałanie dryfującym spółkom. Zapewne również skróceniu drogi kontaktu pomiędzy sądem rejestrowym a zarządem i ew. osobami odpowiedzialnymi za powołanie zarządu. Uszczelnienia w tym zakresie wyeliminowują także konieczność angażowania osób ustalających aktualne dane adresowe.

Wracając jednak do odpowiedzi na pytanie jakie możliwości ma osoba bezpośrednio zainteresowana

wpisaniem lub usunięciem danych w KRS?

Wskazać należy na art. 24 powołanej wyżej ustawy o KRS, który mówi, że „W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem obrotu sąd rejestrowy może dokonać z urzędu wykreślenia danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy lub wpisu danych odpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, jeżeli dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub wykreślenia znajdują się w aktach rejestrowych, a dane te są istotne.

Czy w praktyce przejście tej drogi jest możliwe?

Oczywiście, tak. Sądy rejestrowe, same zobowiązane do utrzymywania transparentności i aktualności danych w rejestrze, rozpatrują stosunkowo szybko wnioski. Zarówno mające na celu wszczęcie postępowania przymuszającego jak i wnioski o wpis lub usunięcie danych niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Wystarczy zatem poprawnie sformułować wniosek oraz załączyć dokumenty potwierdzające jego zasadność. Sam wniosek w omawianym przypadku wolny jest od opłat sądowych.