Menu

Jesteś tutaj:

14.07.2018 | Udzielenie absolutorium w jednoosobowej spółce z o.o.

Przełom czerwca i lipca to czas ożywionej dyskusji na tematy związane z zamknięciem roku obrotowego w spółkach. Sprawozdania z działalności zarządu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia wypracowanego zysku czy pokrycia straty, w końcu udzielenie absolutorium.

Obowiązek ten stanowi formę akceptacji dla działalności członków zarządu w poprzednim roku obrotowym, w szczególności w zakresie sposobu sprawowania funkcji, podjętych działań etc. Ocena każdorazowo wyrażana jest przez wspólników spółek z o.o. uczestniczących w zwyczajnym zgromadzeniu. Zwykle nie przysparza problemów. Jednak w sytuacji, kiedy jedyny członek zarządu jest jednocześnie udziałowcem tego samego podmiotu pojawiają się wątpliwości. Wielu naszych Czytelników zwraca się do nas z pytaniami, jak formalnie powinien zostać przeprowadzony proces udzielenia absolutorium w takiej sytuacji.

Rozpatrzmy zatem przypadek jednoosobowych spółek z o.o. Powinniśmy rozróżnić tutaj trzy sytuacje:

– jedyny wspólnik nie jest jednocześnie członkiem zarządu,

– jedyny wspólnik w spółce z o.o. to jednocześnie członek wieloosobowego zarządu tej spółki,

– jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu.

Pierwszy przypadek wydaje się oczywisty – jedyny wspólnik głosuje nad uchwałą o udzielenie absolutorium. Nie może być mowy o wyłączeniach, ponieważ tożsamości wspólnika i członka zarządu pozostają odmienne.

Przypadek drugi – jedynego wspólnika wyłącza się z głosowania nad uchwałą o udzielenie absolutorium samemu sobie jako członkowi zarządu. Uczestniczy natomiast w głosowaniu nad uchwałami w przedmiocie udzielenia absolutorium pozostałym członkom zarządu.

A jak wygląda procedura udzielania absolutorium w spółkach, gdzie jedyny członek zarządu jest jednocześnie jedynym udziałowcem?

Na pewno przypadek ten budzi najwięcej wątpliwości. W myśl art. 244 k.s.h.: Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować nad powzięciem uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

Nie będzie więc możliwe udzielenie absolutorium w sytuacji, gdy w spółce jednoosobowej jedyny wspólnik jest jedynym członkiem zarządu.

Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować w przedmiocie uchwały o udzielenie mu absolutorium. Wyżej wskazany przepis pozbawia wspólnika prawa głosu w przedmiocie udzielenia mu absolutorium. Zatem w omawianym przypadku – spółki z o.o. jednoosobowej, której wspólnik jest jednocześnie członkiem organu tej spółki, w ogóle nie podejmuje się uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.