Menu

Jesteś tutaj:

10.06.2020 | Tarcza antykryzysowa – ułatwienia dla codzoziemców

W konsekwencji epidemii koronawirusa czas oczekiwania na rozpatrywanie spraw urzędowych znacznie się wydłużył. Szczególnie trudny czas przeżywają więc

obcokrajowcy

którzy w tym czasie przebywają lub pracują na terenie Polski.

Czy osoby, którym w czasie pandemii wygasają pozwolenia na pracę mogą kontynuować zatrudnienie? 

Co z kończącymi się zezwoleniami na pobyt?

Poniżej prezentujemy podsumowanie najistotniejszych informacji dla cudzoziemców.

Zezwolnia na pobyt czasowy

Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z Covid-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym okresie w dokumentach podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Zezwolenia na pracę

W sytuacji, gdy ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-2, okres ważności zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Powyższe stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności zezwolenia. Jednocześnie nie obowiązuje dotychczasowy terminu na składanie wniosku w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na pracę jakim był maksymalnie dzień przypadający nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Powierzenie pracy

W mocy pozostają oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, jeżeli koniec wskazanego okresu pracy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z Covid-2. Cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Dodatkowy okres pracy nieobjęty oświadczeniem z powodu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie wlicza się do tego terminu.

 

Warto zobaczyć także: Tarcza finansowa 4.0: https://spolka.org/tarcza-antykryzysowa-4-0/

 

Karty pobytu

Daty upływu ważności kart pobytu zostają wydłużone do trzydziestego dnia licząc od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli okres ważności karty pobytu upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Tak przedłużone karty pobytu nie podlegają wymianie. Nie wydaje się również nowych kart pobytu.

Pobyt cudzoziemca w Polsce w czasie epidemii

W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terenie Polski, jego pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Powyższe rozwiązanie prawne stosuje się do cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej:

 • na podstawie wizy Schengen,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii
 • Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii
 • Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżelizgodnie z przepisami prawa Unii,
 • Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy, przebywający na terenie Rzeczpospolitej na podstawie wyżej wymienionych praw w okresie legalnego pobytu są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu jeżeli:

 • posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową,
 • posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które umożliwia wykonywanie pracy w okresie nieobjętym oświadczeniem.

 

Zobacz także:

Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0 https://spolka.org/tarcza-antykryzysowa-1-0-i-2-0/

 

Źródła: Gazeta Prawna, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie