Menu

Jesteś tutaj:

20.05.2020 | Tarcza antykryzysowa 1.0 i 2.0

W okresie, kiedy znaczna część przedsiębiorców boryka się z problemami wywołanymi epidemią wsparcie instytucji rządowych może stanowić istotną pomoc dla tych, którzy skutki kryzysu odczuwają najbardziej dotkliwie. W kontakcie z naszymi Klientami często słyszymy, że trudno im nadążyć za tym, z jakich form wsparcia mogą rzeczywiście skorzystać, gdyż informacje docierające do przedsiębiorców są rozbieżne, a urzędy nie dość, że w okresie epidemii pracują na zmiany i w ograniczonym zakresie, to są zasypane ilością przeróżnych wniosków, stąd ciężko uzyskać od nich potrzebne informacje.

Dodatkowo, tarcza kryzysowa, o której wciąż się mówi, jest nowelizowana. Poniżej prezentujemy podsumowanie zmian uchwalonych przez Sejm w dniu 16.04.2020 r., obejmujących tzw.

Tarcze Kryzysowe 1.0 i 2.0

(ustawa opublikowana 17.04.2020 r. Dz. U. Poz. 695).

Zwolnienie z ZUS

Możliwość zwolnienia płatnika składek z obowiązku zapłaty należności w okresie od 1.03. do 31.05.2020 r.: zwolnienie przysługuje od opłacania nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych zgłoszonych za ten okres;

W przypadku jednoosobowych działalności przedsiębiorców samozatrudniających się warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przychód – o ile w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, przychód nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15681 zł); wbrew wcześniejszym zapowiedziom w Tarczy 2.0 nie została uchwalona możliwość ubiegania się samozatrudnionych o zwolnienie ze składki ZUS bez względu na wysokość przychodu;

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Powinien zawierać podstawowe dane, a w przypadku samozatrudnionych, oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskane w pierwszym miesiącu za który jest składany wniosek przychody z działalności gospodarczej, które nie były wyższe niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., a także informacje niezbędne do umorzenia składek. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek płatnik ma obowiązek przekazać do dnia 30 czerwca 2020 r.

W okresie zwolnienia płatnik składek obowiązany jest do składania deklaracji lub imiennych raportów. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności jest złożenie deklaracji z marzec, kwiecień i maj do dnia 30 czerwca 2020 r.

W przypadku niespełnienia warunków istnieje możliwość odroczenia płatności składek ZUS lub rozłożenia należności na raty. Projekt ustawy przewiduje zwolnienie płatnika z konieczności płatności opłaty prolongacyjnej (nie nalicza się też odsetek).

Podatki

W zakresie podatków najistotniejsze zmiany to:

1)  brak ustawowych zwolnień, możliwe jedynie ulgi (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie na wniosek w szczególnych okolicznościach);

2)  odroczenie płatności podatku lub rozłożenie na raty nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami (opłatą prolongacyjną); jednak odsetki będą naliczane do dnia złożenia wniosku (ustawa nie zwalnia z odsetek);

3)  przesunięto termin płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.; trzeba jednak wykazać, że płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Jeżeli płatnik przed upływem terminu w dalszym ciągu będzie odczuwał skutki panującej pandemii istnieje możliwość (po spełnieniu warunków opisanych w projekcie) przedłużenia okresu płatności do dnia 20 lipca 2020 r.;

4)  możliwość zawieszenia postępowań podatkowych (jedynie wizja, przewidzenie możliwości zastosowania takiego rozwiązania; niezbędne będzie wydanie każdorazowego postanowienia o zawieszenie postępowań i kontroli);

5)  zastosowano zmianę w zakresie rozliczania strat podatkowych przez podatników dot. podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli straty podatkowe związane są z rozprzestrzenianiem wirusa podatnicy będą mogli obniżyć dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln PLN, Uczynić to można w ramach złożenia korekty za ten rok. Z tego rozliczenia będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2020 r. osiągną dochód o 50 % niższy od przychodów uzyskanych w 2019 r. Podobne rozwiązanie zastosowano także od podatku dochodowego od osób prawnych;

6)  podwyższeniu ulegną limity zwolnień przedmiotowych w podatku od osób fizycznych;

7)  przewidziano odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z pierwotnie planowanego terminu 1.04.2020 r. na dzień 1.07.2020 r. dla wszystkich podmiotów oraz odroczenie terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT z pierwotnie planowanego terminu 1.04.2020 r.

8) w związku z wprowadzonymi przez ustawodawcę białymi listami, a dokładnie koniecznością zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT wydłużono termin do zgłoszenia z dotychczas obowiązujących 3 dni do dni 14;

9) wydłużono termin do składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym do dnia 31 lipca 2020 r.;

10) Rada Gminy może w drodze uchwały zwolnić z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przedłużyć (max. do 30.09.2020 r.) okres płatności podatków od nieruchomości, których terminy przypadają w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Każdemu przedsiębiorcy, który odnotuje spadek obrotów gospodarczych przysługuje pomoc w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu w wymiarze:

  • nie mniejszym niż o 15%, obliczonym jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego;
  • nie mniejszym niż o 25 %, obliczonym jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia i dodatkowo składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1.533,09 PLN, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

Przy obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS i dodatkowo składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2.452,27 zł;

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń, przy czym okres ten może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres. Pomoc adresowana jest zarówno do mikro, jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorców;

Wnioski należy składać elektronicznie do dyrektorów właściwych urzędów pracy.

Jednomiesięczne świadczenie postojowe w kwocie 2.080 PLN dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z jej tytułu nie przekracza 1.300 PLN miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wyniesie tyle, ile suma wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Świadczenie przysługuje samozatrudnionym, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesili prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc lub zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia postojowego będzie można przesłać elektronicznie za pośrednictwem PUE, pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

Dotyczy pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, może zostać przyznane również w przypadku zatrudnienia osób na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, świadczenie usług).

Będzie wypłacane w razie spadku obrotów, przez co rozumieć należy zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczane jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę:
– 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie w przypadku spadku obrotów co najmniej o 30 %,
– 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie w przypadku spadku obrotów co najmniej o 50 %,
– 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie w przypadku spadku obrotów co najmniej o 80%;

Przysługuje mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom od dnia złożenia wniosku na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (chyba że zostanie); nie przysługuje dużym firmom.

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy wraz z m.in. oświadczeniem o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych składek na ubezpieczenie.

Co istotne, przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania, jeżeli te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8, z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni, a tygodniowy czas takiego odpoczynku z 35 do 32 godzin.

W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników, pracodawca będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Zasiłek opiekuńczy

Przyznano dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia z powodu zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka z powodu epidemii koronawirusa; co istotne, nie uwzględniono poprawki dot. podniesienia wieku dzieci do 12. roku życia.

Zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie także w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

Na dodatkowy zasiłek opiekuńczy będą mogli też liczyć opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ustawa rozszerza krąg osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rodzic, który wystąpił już o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (maksymalnie na okres 14 dni), po 25 marca może wystąpić o jego przedłużenie. Do czasu wejścia w życie ustawy oświadczenia o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do 8. roku życia można składać na takich samych zasadach jak dotychczas;

Wydłużony okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie będzie miał wpływu na liczbę przysługujących dni tradycyjnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca zostaną rozpatrzone dopiero po nowelizacji ustawy.

Wypłatę zasiłku opiekuńczego warunkuje złożenie dodatkowych dokumentów, w tym: wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A i oświadczenia o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

Jednorazowa pożyczka

Przewidziano jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, w tym także dla samozatrudnionych. Wysokość pożyczki – do 5.000 PLN, oprocentowanie stałe w skali roku – 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP; okres spłaty pożyczki max 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału i odsetek rzez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia będzie prowadził działalność (wcześniejszym warunkiem był brak zmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.).

Pożyczka jest udzielana na wniosek mikroprzedsiębiorcy złożony do właściwego miejscowo urzędu pracy. Formy zabezpieczenia pożyczki: weksel własny in blanco lub inna forma zabezpieczenia ustalona przez strony umowy.

Zniesiono opodatkowanie przychodu firm z tytułu umorzenia pożyczki.

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (spadek obrotów)

Pomoc jest udzielana przez starostę na wniosek przedsiębiorcy złożony do powiatowego urzędu pracy w razie spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników. Wysokość dofinansowania wynosi:
– 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej o 30%,

– 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej o 50%,

– 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, przy spadku obrotów co najmniej o 80%.

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. Przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dalsze istotne zmiany istotne dla przedsiębiorców

1) możliwość odbywania posiedzeń zarządu i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych oraz podejmowania uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile umowa/statut nie stanowią inaczej,

2) możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile umowa nie stanowi inaczej, na podstawie regulaminu rady nadzorczej, a w przypadku jej braku – wspólników,

3) przesunięcie terminu zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych z 13.04.2020 r. do 13.07.2020 r.,

4) przesunięciu terminu zamykania ksiąg rachunkowych w związku z kończącym się rokiem obrotowym o 3 miesiące, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy – o 2 miesiące;

5) odroczenie terminu sporządzania sprawozdań finansowych dotyczących zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy o 90 dni, natomiast w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy – o 60 dni;

6) przesunięcie terminu zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury o 90 dni, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy – o 60 dni,

7) odroczenie terminu sporządzania sprawozdań na temat informacji niefinansowych, sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzania sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, sporządzania i zatwierdzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na okres 3 miesięcy, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy na okres 2 miesięcy,

8) przesunięcie terminu sporządzania sprawozdania z działalności, sporządzania sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sporządzania sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności o 3 miesiące, a w przypadku podmiotów nad którymi sprawowany jest nadzór finansowy na okres 2 miesięcy,

9) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii nie będą odbywały się rozprawy sądowe i posiedzenia jawne, z wyjątkiem spraw pilnych określonych w ustawie,

10) przewidziano zawieszenie na ten sam okres upływających terminów procesowych przewidzianych w prawie administracyjnym, cywilnym i karnym oraz wstrzymanie tych terminów, które jeszcze nie rozpoczęły biegu, a także niektórych materialnoprawnych terminów administracyjnych; zawieszenie terminu nie wymaga podejmowania od strony żadnej aktywności,

12) jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego, a stan niewypłacalności powstał z powodu epidemii, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu,

13) Poczcie Polskiej umożliwiono dostarczanie w określonych sytuacjach przesyłek listowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej („przesyłka hybrydowa”),

14) przy umowach zawartych w sprawach zamówienia publicznego strony są obowiązane do niezwłocznego informowania sobie nawzajem o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem wirusa na należyte wykonanie tej umowy, o ile wpływ taki wystąpił lub może wystąpić; po uznaniu przez zamawiającego, że okoliczności związane z wystąpieniem wirusa mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, np. poprzez zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy, zasadność ustalenia i dochodzenia przewidzianych w umowie kar umownych lub odszkodowań,

15) wprowadzono fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld PLN,

16) zmianie uległy również zasady uzyskiwania gwarancji de minimis przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Nowe zasady ww. gwarancji polegają na wzroście maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80% kwoty kredytu. BGK nie będzie pobierał prowizji za pierwszy rok udzielenia gwarancji. Umożliwia również uruchomienie dłuższego kredytu obrotowego objętego gwarancją z pierwotnie obowiązujących 27 do 39 miesięcy.

 

Zobacz także:

Tarcza finansowa: https://spolka.org/tarcza-finansowa/

Tarcza finansowa 4.0: https://spolka.org/tarcza-antykryzysowa-4-0/

 

Źródła: Gazeta Prawna, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie