Menu

Jesteś tutaj:

25.04.2019 | Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. Zapisy, na które warto zwrócić uwagę

Sprzedaż udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością to aktualnie powszechna już, często stosowana, praktyka. Czy skoro powszechna to czy równie dobrze znana jest także wiedza z zakresu formalności, jakie powinny być integralną częścią tej transakcji?

Jak na status dotychczasowego wspólnika wpływa sprzedaż nie całości, a wyłącznie części udziałów w spółce?

W końcu, które zapisy w umowie spółki powinny być przedmiotem Twojej szczególnej uwagi, jeśli zamierzasz przystąpić do umowy zbycia udziałów, niezależnie od tego, czy będziesz występował jako sprzedający czy nabywca?

Zacznijmy od początku:

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Co to takiego?

Każda nowoutworzona spółka z o.o. musi dysponować kapitałem zakładowym. Jest to wkład wnoszony przez każdego z jej wspólników, którym to wspólnikom z kolei, z racji jego wniesienia, przysługuje prawo do posiadania udziału lub udziałów w spółce  o.o.

Udział w spółce może być rozumiany zarówno jako część kapitału zakładowego o określonej wartości nominalnej oraz jako zespół praw i obowiązków wspólników. Rozwijając pierwszą definicję, udział jest wyrażony w pieniądzu, a jego wartość może się zmienić  w sytuacji, gdy dojdzie do obniżenia bądź podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 154 § 2 k.s.h. wartość nominalna udziału nie może wynosić mniej niż 50 zł. Z kolei § 3 mówi o tym, iż nie można objąć udziałów po cenie niższej niż ich wartość nominalna, natomiast w sytuacji, gdy zostaną one objęte po cenie wyższej, powstałą nadwyżkę przeznacza się na tzw. kapitał zapasowy.

Ile udziałów może przypadać na jednego wspólnika? Uregulowanie tego powinno zostać zawarte w umowie spółki. To od spółki zależy jakie przyjmie rozwiązanie odnośnie liczby udziałów i wartości nominalnej bądź wartości nominalnej jednego udziału przysługującego jednemu wspólnikowi. Każdy ze wspólników posiadających udziały ma prawo do ich zbywania zarówno w całości, jak i w części, w drodze umów sprzedaży bądź darowizny.

Jaki jest minimalny kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się na udziały. Udziały obejmowane przez wspólników muszą zostać przez nich pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Obowiązek wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego jest obowiązkiem obligatoryjnym, dotyczy każdego wspólnika spółki z o.o. Co istotne, do wniosku do KRS o rejestrację spółki dołącza się oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. Złożenie fałszywego oświadczenia w tym zakresie niesie ze sobą odpowiedzialność zarządu.

Wkład pieniężny powinien być wyrażony w walucie polskiej. Może być wniesiony gotówką lub przelewem na rachunek bankowy spółki. Wkład niepieniężny, aport, powinien być szczegółowo opisany w umowie spółki, w szczególności określić należy przedmiot aportu, wnoszącego, liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Popularnymi przedmiotami aportu są np. prawo własności nieruchomości lub ruchomości, prawo użytkowania wieczystego, wartości niematerialne i prawne.

Jakie prawa i obowiązku daje wspólnikowi spółki z o.o. posiadanie udziału?

Posiadanie udziału w spółce z o.o. jest tożsame z posiadaniem praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w spółce. Do najistotniejszych obowiązków udziałowca należy obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego, o czym szczegółowo była mowa wyżej, proporcjonalnie do obejmowanych udziałów. Na wspólnika spółki z o.o. mogą zostać nałożone również inne, niejako dodatkowe, obowiązki, np. obowiązek dokonywania dopłat [art. 177 § 1 k.s.h.] czy spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Czym są dopłaty?

Umowa spółki może zobowiązać wspólników do dokonania dopłat, które powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, zgodnie z określoną w umowie spółki wysokością i wskazanym terminem. Wysokość dopłat może zostać także określona w drodze uchwały, jednak sam obowiązek wniesienia dopłat musi wynikać z umowy spółki.

Dopłaty mogą zostać zwrócone wspólnikom, jeżeli spółka nie wykaże straty w podsumowaniu finansowym roku obrotowego. Zwrot musi nastąpić w stosunku do wszystkich udziałowców, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Jeśli obowiązek wnoszenia dopłat jest wprowadzany w drodze zmiany umowy spółki wówczas wymagana jest zgoda na zmianę wyrażona przez wszystkich wspólników.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

Wspólnik może zostać w umowie spółki zobowiązany do spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Podobnie jak w przypadku obowiązku wnoszenia dopłat również zobowiązanie do wnoszenia świadczeń niepieniężnych powinno zostać  szczegółowo określone co do ich rodzaju oraz zakresu.

Zapewne zastanawiasz się, co może być przedmiotem świadczeń niepieniężnych wspólnika. Najczęściej są to usługi bądź dostawy towarów, wykonywane przez wspólnika, o powtarzalnym i odpłatnym charakterze, stąd za ich świadczenie udziałowcowi przysługuje wynagrodzenie. Co istotne, wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane wspólnikowi nawet w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku.

Reasumując: każda osoba obejmująca udziały w spółce z o.o. ma obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego lub niepieniężnego na poczet pokrycia kapitału zakładowego. W przypadku wniesienia aportu niezwykle istotne jest odpowiednie wyliczenie przez wspólnika jego wartości. Gdyby okazało się, że wartość wkładu wspólnika została zawyżona, będzie zobowiązany do wyrównania spółce brakującej wartości. Istotne jest również, że decyzja wspólników spółki z o.o. o nałożeniu na udziałowca dodatkowych obowiązków zależy od woli samych wspólników i musi zostać zawarte w umowie spółki, gdyż nawet jednomyślna uchwała wspólników w tym zakresie nie będzie wystarczająca, by skutecznie wprowadzić w życie dodatkowe obowiązki.

Jeśli chodzi o prawa, możemy mówić o majątkowych i korporacyjnych. Prawa majątkowe mają bezpośrednio na celu zaspokojenie interesu ekonomicznego wspólnika, natomiast prawa korporacyjne służą do realizacji statusu wspólnika poprzez możliwość wpływania na decyzje, które są podejmowane w spółce, jej organizację, funkcjonowanie, istnienie etc. Wspólnikowi spółki z o.o. przysługują:

 • prawo głosu ( art. 242 k.s.h.),
 • prawo do udziału w zysku (art. 191 § 3 k.s.h.),
 • prawo pierwszeństwa objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym (art. 258  § 1 k.s.h.),
 • prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia wspólników jeżeli reprezentują co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego ( art. 236 k.s.h.),
 • prawo do wyłączenia wspólnika ze spółki, z ważnych przyczyn; jeśli taka jest wola wszystkich pozostałych udziałowców, sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki wspólnika, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego ( art. 266 § 1 k.s.h.).

Podsumowując, nabywca udziału wstępuje w określone prawa i obowiązki, chyba że umowa spółki nie przewiduje żadnych innych obowiązków poza obowiązkiem opłacenia w całości objętego udziału. Wyjątkiem mogą być świadczenia niepieniężne, co do których wspólnik, po nabyciu i opłaceniu udziału, zobowiązał się, zgodnie z umową, do ich świadczenia na rzecz spółki.

Na podstawie powyższego wiesz już czym jest udział oraz jakie przywileje i obowiązki wynikają z tytułu jego posiadania. W dalszej części przybliżymy procedurę zbycia udziałów w spółce z o.o.

Jakich formalności należy dopełnić, by skutecznie przenieść własność udziałów na inną osobę lub inny podmiot?

Nawet jeśli znasz dotychczasowych udziałowców, a sama transakcja wydaje Ci się bezpieczna pod względem formalno-prawnym, pamiętaj, że ewentualne konsekwencje niedopatrzeń co do statusu udziałów, które nabędziesz, będą w przyszłości dotyczyć Ciebie bezpośrednio. Warto więc starannie przygotować się do procesu nabycia, by uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Podstawowym źródłem wiedzy powinna być dla Ciebie umowa spółki. To tutaj znajdziesz informacje o ewentualnych ograniczeniach lub obostrzeniach w zakresie rozporządzania udziałami, jeśli takie zostały ustanowione. Zwróć szczególną uwagę na elementy, o których mowa niżej:

Prawa przyznane osobiście

Każdemu ze wspólników mogą przysługiwać uprawnienia przyznane osobiście. Są to prawa, których istnienie jest ściśle uzależnione od tego, czy pozostajesz wspólnikiem spółki.

Pozbawienie Cię tych praw wymaga zawsze Twojej zgody. Jeśli więc sprzedajesz tylko część udziałów być może będziesz zainteresowany zagwarantowaniem sobie określonych uprawnień w spółce (np. prawa do powoływania części członków rady nadzorczej lub zarządu lub uzyskiwaniem określonej dokumentacji). A może kupujesz udziały w spółce jako inwestor? W takim wypadku zapewne będziesz chciał zagwarantować sobie pewne szczególne uprawnienia, dające Ci możliwość bieżącego wglądu w życie spółki. Możesz to zrealizować poprzez wpisanie do umowy spółki właśnie praw przyznanych osobiście.

Uprzywilejowanie udziałów

Drugą instytucją, która może okazać się rozsądna przy przejęciach spółek, jest możliwość uprzywilejowania udziałów. Różni się ono od praw przyznanych osobiście tym, że nie jest ono związane z osobą wspólnika, a z samymi udziałami. Jaka jest tego konsekwencja? Otóż w razie sprzedaży takich udziałów i zmiany osoby wspólnika, uprzywilejowanie trwa nadal. W jaki sposób można uprzywilejować udziały? Uprzywilejowanie może dotyczyć prawa wykonywania głosu, prawa do dywidendy, prawa do udziału w majątku spółki na wypadek likwidacji spółki. Możliwe są oczywiście również inne sposoby uprzywilejowania udziałów.

Rada Nadzorcza

Powoływanie rady nadzorczej w przypadku spółki z o.o. nie jest obowiązkowe. To sami wspólnicy, z mocy prawa, posiadają uprawnienia kontrolne. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością masz prawo wglądu w dokumentację podmiotu oraz prawo żądania wyjaśnień od spółki. Czy istnieją jakieś ograniczenia w tym zakresie? W wyjątkowych sytuacjach zarząd może odmówić Ci prawa dostępu do informacji, argumentując takie działanie np. możliwością wyrządzenia szkody spółce.

Jeśli do spółki przystępuje inwestor zwykle jest on zainteresowany przyznaniem mu kompetencji kontrolnych. Taką możliwość kontroli daje zasiadanie w radzie nadzorczej. Ważne jest jednak, by zapisy dotyczące tego organu spółki i jego kompetencji nie uniemożliwiały prowadzenia spraw spółki.

Prawo do indywidualnej kontroli

Jeśli w Twojej spółce została powołana rada nadzorcza powinieneś podjąć decyzję, czy indywidualne prawo kontroli wynikające z art. 212 k.s.h., przysługujące wspólnikom, w dalszym ciągu utrzymać. W sytuacji, gdy w spółce jest już organ kontrolny, przepisy k.s.h. zezwalają na wyłączenie takich uprawnień wspólników.

Ograniczenia dotyczące zbywania udziałów

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z o.o. z dużym prawdopodobieństwem chciałbyś móc kontrolować dalszy przepływ udziałów w swojej spółce, a precyzyjniej – chciałbyś móc mieć wpływ na to, kto w przyszłości będzie mógł objąć udziały i zostać Twoim wspólnikiem. Ustawodawca przewidział taką możliwość.

Ograniczenia dotyczące zbycia udziałów mogą mieć różnorodny charakter. Mówimy o ograniczeniach podmiotowych, polegających na tym, że w umowie spółki określono cechy, jakim musi odpowiadać nabywca udziałów lub cechy nabywcy, co do których został włączony zakaz zbycia udziałów lub przedmiotowych, wskazujących na wymogi związane bezpośrednio z transakcją sprzedaży, a nie z samym nabywcą udziałów.

Częstą praktyką jest wprowadzenie do umowy spółki zapisu o prawie pierwszeństwa dla dotychczasowych wspólników do objęcia nowowyemitowanych udziałów. Innym rozwiązaniem, chroniącym Twoją pozycję w spółce, może być zapis ograniczający zbywanie udziałów poprzez m.in. konieczność wyrażenia zgody przez spółkę na zbycie lub obciążenie udziałów.

Umowa spółki powinna określać procedurę i warunki, według których udziela się zgody na zbycie udziałów przez dotychczasowego wspólnika. Elementem koniecznym jest określenie, jaki organ spółki, w jakiej formie i jakim terminie może udzielać zgody na zbycie. A co jeśli umowa spółki nie zawiera takich zapisów? Art. 182 § 3 wskazuje, że „Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody”. Zapewne zastanawiasz się, jakie okoliczności można uznać za ważne powody; najczęstsze z nich to konflikt miedzy wspólnikami lub problemy finansowe. Warto wiedzieć również, że sąd, wyrażając zgodę na zbycie, powinien wyznaczyć spółce termin, w którym zobowiązana jest ona do wyznaczenia innego nabywcy udziałów. Sąd może również wyznaczyć inne elementy transakcji, np. cenę czy termin zbycia, na wypadek, gdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy udziałowcami. Istotne jest również, że w sytuacji, gdyby osoba wyznaczona do nabycia udziałów nie wypełniła w określonym terminie wszystkich zobowiązań, w tym np. nie uiściła opłaty, wspólnik ma prawo do swobodnego rozporządzania udziałami, które posiada.

Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu udziałów dla dotychczasowych wspólników

Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów oznacza w praktyce dla Ciebie tyle, że w przypadku podjęcia decyzji o sprzedaży udziałów przez któregoś z Twoich dotychczasowych wspólników ma on obowiązek zaoferowania tych udziałów Tobie jako pierwszemu. Z kolei prawo pierwokupu oznacza, że masz prawo przystąpienia do transakcji nabycia udziałów na zasadach i na warunkach wskazanych w umowie zawartej pomiędzy Twoim wspólnikiem a znalezionym przez niego zainteresowanym nabywcą.

Czy udział w spółce z o.o. może stanowić współwłasność łączną?

Warto wspomnieć o tym, choć to nietypowa sytuacja, kiedy udział w spółce z o.o. jest współwłasnością łączną. Decyzja o jego zbyciu musi zostać podjęta wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli.  Dopiero wówczas, gdyby doszło do zniesienia współwłasności łącznej i przekształcenia jej we współwłasność w części ułamkowej, stosowny udział w takim kształcie może być zbywalny niezależnie od woli pozostałych udziałowców.

Czy udział w spółce z o.o. może być przedmiotem egzekucji?

Tak. Może. Szczegółowo o tym pisaliśmy tutaj: egzekucja udziałów w spółce.

Forma zbycia udziałów i związane z tym formalności

Zgodnie z art. 180 ksh zbycie udziałów powinno zostać dokonane w formie pisemnej oraz opatrzone podpisami potwierdzonymi notarialnie. Forma ta posiada rygor nieważności, co oznacza, iż niespełnienie tego wymogu nie spowoduje skutku rozporządzającego, a zatem udział nie przejdzie na nabywcę.

Niezbędne elementy umowne

Skuteczne zbycie i nabycie udziałów w spółce z o.o. wymaga dla swojej ważności dochowania przewidzianej przepisami formy. Złamanie tej zasady może skutkować nieważnością czynności. Jakie są minimalne wymagania dla skutecznego zbycia lub nabycia udziałów?

Umowa o sprzedaż udziałów w spółce z oo powinna w szczególności obejmować takie elementy jak:

 • dokładny opis przedmiotu umowy,
 • oświadczenia i zapewnienia sprzedającego dotyczące przedmiotu umowy (zbywanych udziałów),
 • oświadczenia i zapewnienia sprzedającego dotyczące stanu prawnego i finansowego spółki; ten fragment, jeśli wystąpi w Twojej umowie, wymaga szczególnej uwagi, gdyż może rodzić w przyszłości Twoją odpowiedzialność,
 • określenie kupującego, czyli przyszłego wspólnika/wspólników; może nim być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która we własnym imieniu może nabywać prawa i obowiązki,
 • zapisy odnoszące się do sprzedaży udziałów,
 • zapisy odnoszące się do momentu przejścia własności udziałów,
 • określenie ceny za udziały oraz zasad i terminu jej płatności,
 • ewentualne warunki dotyczące dojścia umowy do skutku, o ile takie mają zostać zastrzeżone,
 • zapisy dotyczące zawiadomienia spółki o zawarciu umowy sprzedaży udziałów oraz umieszczeniu stosownej informacji w księdze udziałów,
 • ewentualne zapisy dotyczące poufności transakcji,
 • zapisy dotyczące zakazu konkurencji.

Uwaga: skuteczne zbycie/ nabycie udziałów wymaga, by złożenie podpisów zarówno przez sprzedających jak i kupujących nastąpiło w obecności notariusza. Czynność ta nie ma formy aktu notarialnego, a jedynie formę podpisów poświadczonych notarialnie.

Wyżej wskazane zapisy stanowią jedynie pewne niezbędne, sugerowane minimum. Jeśli zależy Ci na rzetelnym przeprowadzeniu czynności, dodatkowo, w trosce o transparentność statusu formalno-prawnego podmiotu, którego udziały są zbywane, w treści umowy zbycia udziałów powinny znaleźć się zapisy szczegółowo określające aktualny status prawny podmiotu, w szczególności potwierdzenia, że udziały, będące przedmiotem transakcji, są:

 • wolne od jakichkolwiek obciążeń administracyjnych i sądowych,
 • innych ciężarów, ograniczeń i roszczeń osób trzecich, w tym nie posiada obciążeń majątku, nie zalega z zapłatą świadczeń publicznoprawnych, wobec spółki nie zostały zgłoszone żadne roszczenia podmiotów trzecich, Spółka nie jest również stroną postępowań sądowych etc.),

dodatkowo, że sama spółka, której transakcja sprzedaży udziałów dotyczy:

 • nie znajduje się w stanie likwidacji,
 • nie znajduje się w stanie upadłości,
 • nie zatrudniała/ nie zatrudnia pracowników,
 • na dzień zawierania umowy nie posiada zawartych umów (jeśli posiada, warto je wskazać szczegółowo).

Poza bilansami, rachunkiem zysków i strat integralną częścią umowy powinny być zaświadczenia o niezaleganiu z urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca siedziby spółki oraz zakładu ubezpieczeń społecznych. Jeśli nabywasz 100% udziałów w spółce i jednocześnie zmienia się zarząd warto zwrócić szczególną uwagę na to, by wraz z udziałami przekazano kompletną dokumentację (źródłową, administracyjną, księgowo – finansową) podmiotu. Dochowanie staranności w odpowiednim przygotowaniu, wyspecyfikowaniu i przekazaniu protokolarnym tych zasobów jest niezwykle istotne, głównie w trosce o to, by nie było luk w historii podmiotu.

Due diligence. Co to takiego?

Jeśli przedmiotem transakcji jest spółka, która prowadziła w przeszłości lub nadal aktywnie prowadzi działalność, warto, byś poświęcił trochę czasu i zasobów, by zyskać pewność, co zamierzasz kupić. Właśnie temu celowi służy badanie due diligence. Sama nazwa pochodząca z języka angielskiego oznacza dosłownie należytą staranność. W kontekście transakcji biznesowych umożliwia przeprowadzenie szeregu czynności, mających na celu jednoznaczne podsumowanie statusu badanego podmiotu. Prawo anglosaskie hołduje zasadzie „niech kupiec się strzeże” (z łac. caveat emptor), zgodnie z którą to kupujący powinien dołożyć należytej staranności, aby wszelkie nieprawidłowości sprzedawanej rzeczy ujawnić we własnym zakresie, sprzedawca natomiast nie powinien świadomie i celowo ukrywać defektów towaru.

Badanie due diligence może być prowadzane ze szczególnym naciskiem na różne obszary spółki:

 • prawne, mające na celu ustalenie stanu prawnego spółki, a w szczególności zagrożeń w związku z zobowiązaniami, które mogą na spółce ciążyć;
 • finansowe, służące ustaleniu prawidłowości stanu finansów w spółce, a także weryfikacji prowadzonej polityki rachunkowej;
 • biznesowe, służące ustaleniu uwarunkowań biznesowych działalności oraz perspektyw i zagrożeń rynkowych;
 • podatkowe, służące ustaleniu prawidłowości rozliczania obciążeń publicznoprawnych przez spółkę (podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itp.);
 • techniczne, służące ustaleniu stanu technicznego majątku spółki;
 • środowiskowe, służące ustaleniu w jakim stopniu spółka wywiązuje się z ustawowych obowiązków dotyczących ochrony środowiska (korzystania z zasobów środowiska, wytwarzania i przetwarzania odpadów itp.).

Rzecz jasna powyższy katalog nie jest wyczerpujący. Na każdym polu, na którym możemy dostrzec zagadnienia istotnie wpływające na sytuację spółki, wskazujące na jakiekolwiek potencjalne zagrożenia dla spółki, może takie badanie zostać przeprowadzone.

Kto powinien zawiadomić zarząd o zbyciu udziałów?

Kolejny dokument, który sporządzić należy w związku ze sprzedażą udziałów to zawiadomienie o sprzedaży udziałów.

Dokument zawiadomienia o sprzedaży udziałów to pismo skierowane do Spółki, w której informujesz Spółkę o zawarciu umowy sprzedaży udziałów. Zawiadomienie takie możesz wysłać albo Ty albo druga strona umowy – ważne, aby umowa sprzedaży udziałów dokładnie to określiła.

Przepisy nie definiują tego, co konkretnie musi zawierać takie zawiadomienie, k.s.h. nie wymaga żadnej szczególnej formy, może być zatem dokonane w każdy możliwy sposób, jednak musisz pamiętać, że do zawiadomienia należy dołączyć dowód przejścia własności udziałów.

Lista wspólników spółki z o.o.

Jeśli zaszły zmiany w składzie udziałowców zarząd powinien sporządzić nową listę wspólników, która musi zostać podpisana przez wszystkich członków zarządu spółki z o.o.

Art. 188 § 3 k.s.h. nakłada na zarząd obowiązek wpisania zmian do księgi udziałów oraz złożenia w KRS podpisanej przez wszystkich członków zarządu nowej listy wspólników uwzględniającej wskazanie liczby i wartości nominalnej każdego z nich oraz wzmiankę w zakresie informacji o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału.

Zgłoszenie zmian w KRS

Jeśli sprzedaż udziałów w spółce z o.o. obejmuje więcej niż 10 % udziałów zarząd spółki zobowiązany jest do zgłoszenia zmiany. W tym celu powinien złożyć formularz KRS-Z3 (wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) oraz formularz KRS-ZE.

Naliczenie i odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PCC-3 oraz do zapłaty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten w przypadku umowy nabycia udziałów wynosi 1%, jest liczony od ceny sprzedaży udziałów pomniejszonej o ewentualne koszty, które kupujący był zmuszony ponieść, by przygotować i przeprowadzić transakcję.

Termin złożenia deklaracji to 14 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży udziałów. Dokument powinien być złożony w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania nabywcy udziałów.

***

Jeśli zamierzasz kupić udziały w spółce z o.o., a zależy Ci na bezpiecznym, w każdym rozumieniu tego słowa, przeprowadzeniu transakcji, zapraszamy do zapoznania się z listą podmiotów, które aktualnie znajdują się w naszej ofercie: spółki na sprzedaż.