Menu

Jesteś tutaj:

17.09.2020 | Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019

Koniec czerwca każdego roku to dla dyrektorów finansowych, księgowych i przedsiębiorców okres sporządzania i zatwierdzania

sprawozdania finansowego spółki.

Zwykle termin dla tego istotnego obowiązku wynosi 6 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku, gdy rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostatnim terminem będzie 30 czerwca. W roku 2020 mamy jednak szczególną sytuację, z uwagi na epidemię COVID-19, Ministerstwo Finansów wyjątkowo przedłużyło termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok na 30 września.

Dzisiaj więc podsumowanie najważniejszych informacji związanych z zamknięciem roku obrotowego i obowiązkami, których należy w związku z tym dopełnić.

Terminy

Jak już wspomniano w bieżącym roku sprawozdania za rok 2019 należy zatwierdzić do 30 września i złożyć do Centralnego Repozytorium Dokumentów Finansowych [dalej: CRDF] Krajowego Rejestru Sądowego do 15 października.

Warto wspomnieć, że część spółek zdążyła już sporządzić i przekazać do CRDF sprawozdanie finansowe za 2019 r., ponieważ rozporządzenie Ministra Finansów zostało opublikowane w ostatnim dniu pierwotnego terminu.

Podpisy

Elektroniczne sprawozdanie finansowe należy podpisać elektronicznie z użyciem:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – można go uzyskać od każdej z firm widniejącej na liście Narodowego Centrum Certyfikacji, jest to podpis płatny;
 • podpisu zaufanego – możliwy do uzyskania przez każdą osobę, która posiada PESEL; uzyskanie nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat;
 • podpisu osobistego – jest to podpis weryfikowany przez certyfikat podpisu osobistego; mogą z niego korzystać osoby posiadając e-dowód osobisty zaopatrzony w warstwę elektroniczną (takie dowody są wydawane od 4 marca 2019 r.), składa się go za pomocą czytnika oraz dedykowanego oprogramowania komputerowego.

Co istotne, w sytuacji, gdy sprawozdanie podpisywane jest przez kilka osób, z których każda posługuje się innym podpisem (zaufany, kwalifikowany), jako pierwsze swój podpis powinny złożyć osoby używające podpisu zaufanego, w dalszej kolejności – osoby użytkujące podpis kwalifikowany. Sygnalizujemy to, gdyż zdarzają się problemy techniczne w przypadku użycia różnych rodzajów podpisów, warto więc zachować tutaj ostrożność.

 

Zobacz także: Kto podpisuje dokumenty do KRS? https://spolka.org/podpisuje-dokumenty-krs/

 

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości zobowiązane są podpisać:

osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (czyli np. główna księgowa, dyrektor finansowy)

oraz

kierownik jednostki; jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, jak np. zarząd w spółce kapitałowej – podpisy muszą złożyć wszyscy członkowie tego organu; zgodnie z ustawą o rachunkowości za kierownika jednostki uznaje się:

 • członków zarządu spółek kapitałowych (sp. z o.o. i spółek akcyjnych)
 • osoby fizyczne prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą,
 • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce jawnej lub cywilnej,
 • wspólników prowadzących sprawy spółki w spółce partnerskiej lub reprezentujących zarząd tej spółki,
 • komplementariuszy prowadzących sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • likwidatorów, syndyków lub zarządców w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • zarządców sukcesyjnych,
 • członków organów zarządzających innych jednostek.

Czy osoba zobowiązana do podpisania sprawozdania może odmówić złożenia podpisu?

Może. Gdyby tak się zdarzyło odmowa wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia, które powinno zostać dołączone do sprawozdania finansowego.

Czy prokurent może podpisać sprawozdanie?

Pytanie to powraca każdego roku. Przypomnijmy więc, że w przypadku spółki z o.o. sprawozdanie finansowe podpisują: księgowa, czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki (w przypadku spółki z o.o. oznacza to zarząd spółki). Prokurent, który jest co prawda pełnomocnikiem i posiada sporo uprawnień, nie wchodzi w skład zarządu, nie ma kompetencji do podpisania sprawozdania finansowego spółki.

Problematyczne mogą być również sytuacje, kiedy umowa spółki przewiduje reprezentację łączną, np. członka zarządu z prokurentem. Nawet w takim przypadku prokurent nie może podpisać sprawozdania.

Wspomnieliśmy już o tym wyżej, jednak to istotne, więc raz jeszcze: w przypadku zarządu wieloosobowego sprawozdanie mają obowiązek podpisać wszyscy członkowie zarządu.

 

Zobacz także:

Tarcza antykryzysowa ułatwienia dla cudzoziemców https://spolka.org/tarcza-antykryzysowa-ulatwienia-dla-codzoziemcow/

Instrukcja zgłoszenia do Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych https://spolka.org/instrukcja-zgloszenia-do-rejestru-beneficjantow/