Menu

Jesteś tutaj:

02.09.2017 | Jak skutecznie podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z o.o. gdy brak jednomyślności wspólników?

Zarządzanie spółką z o.o. i podejmowanie kluczowych dla jej przyszłości i rozwoju decyzji nie przysparza trudności, gdy wszystkie udziały przysługują jednemu udziałowcowi. Może tak dziać się również wówczas, gdy mamy większą liczbę wspólników, ale pozostają oni zgodni co do kierunku, w którym spółka powinna zmierzać. Przysłowiowe „schody” zaczynają się wtedy, kiedy w spółce dochodzi do sporu powodowanego odmiennością zdań.

Może tak się zdarzyć również w sytuacji chęci dokapitalizowania podmiotu i braku jednomyślności w tym zakresie, kiedy to nie wszyscy udziałowcy wyrażają zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego i wniesienie wkładów.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest objęcie udziałów przez wybranego udziałowca lub zaproszenie zewnętrznego inwestora. Ale i wybór takiej drogi nie zawsze pozostaje bezproblemowy, zważywszy, że tego rodzaju scenariusz doprowadzi do zburzenia układu sił w spółce, może on rodzić opór udziałowców niezainteresowanych zmianą obecnego statusu.

Podwyższenie kapitału, powiązane ze zmianą umowy spółki, wymaga zwołania zgromadzenia wspólników i zapewnienia w trakcie głosowania nad uchwałą w tym zakresie większości dwóch trzecich głosów. Brak większości skutecznie blokuje decyzje związane z dokapitalizowaniem spółki. Idąc dalej, nawet zgromadzenie odpowiedniej liczby głosów nie zawsze rozwiązuje problem. O ile umowa lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale. Co więcej zgodnie z art. 246 par. 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała dotycząca zmiany umowy, która uszczupla prawa udziałowe przyznane wspólnikom, wymaga zgody wszystkich udziałowców, których dotyczy. W oparciu o tę regulację uznaje się, że do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału z jednoczesnym pozbawieniem wspólników prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów nie wystarcza 2/3 głosów za. Niezbędna jest zgoda każdego z tych udziałowców, których pozbawia się prawa pierwszeństwa. W praktyce obowiązek uzyskania zgody może służyć za narzędzie utrudniające podwyższenie kapitału i wpuszczenie do spółki inwestora z zewnątrz. Jeżeli nie będzie możliwe pozbawienie prawa pierwszeństwa dotychczasowych udziałowców, należy liczyć się z tym, iż po podjęciu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego zarząd będzie zmuszony zaoferować udziały proporcjonalnie wszystkim dotychczasowym wspólnikom. Dopiero po upływie jednomiesięcznego terminu na przyjęcie oferty przez udziałowców nowe udziały będą mogły zostać objęte przez inwestora.

Jak widać w sytuacji konfliktu w spółce droga do jej dokapitalizowania może okazać się skomplikowana i kręta. Z tego względu bardziej doświadczeni udziałowcy częstokroć regulują możliwość rozwiązania konfliktowych sytuacji w odrębnych umowach, właśnie po to, by zapobiec impasowi na wypadek sporu. Umowy takie mogą przewidywać m.in. obowiązek wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez wspólnika, który nie wyraża chęci inwestowania w spółkę.