Menu

Jesteś tutaj:

01.06.2018 | Składanie sprawozdań finansowych do KRS. Co nowego?

Czerwiec to miesiąc, w którym temat złożenia sprawozdania finansowego za rok poprzedni dla wszystkich, którzy reprezentują spółki handlowe na pewno znajduje się w czołówce istotnych formalności do załatwienia. W marcowym wpisie na blogu pisaliśmy o nowych zasadach w związku z elektronizacją procedur w KRS, obowiązujących od 15 marca br. Z tym dniem zmieniło się również wiele w zasadach przekazywania sądowi rejestrowemu sprawozdań właśnie i temu zagadnieniu chcielibyśmy dziś się przyjrzeć.

Podstawa zmiana jest taka, że aktualnie sądy gospodarcze nie przyjmują sprawozdań w formie papierowej. Obowiązek składania sprawozdań rocznych odbywa się w formie elektronicznej i będzie aktywny dla wszystkich podmiotów zarejestrowanych w KRS od 1 października 2018 roku. Ale póki co mamy czerwiec, jaka procedura obowiązuje zatem do końca września?

W okresie przejściowym, tj. od 15 marca 2018 r. do 1 października 2018 r. funkcjonuje narzędzie pomostowe. Dostęp do niego uzyskujemy zakładając konto na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl/s24. Bezpośrednio ze strony głównej portalu przechodzimy do zakładki Bezpłatne zgłaszanie dokumentów. Komplet dokumentów sprawozdawczych przygotowany powinien zostać w formie papierowej, wydrukowany i podpisany godnie ze sposobem reprezentacji spółki. Zeskanowany dokument należy załączyć w systemie elektronicznym, podpisując wcześniej jego kopię przy użyciu podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego E-PUAP (przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu) i przesłać w formie elektronicznej do repozytorium dokumentów finansowych. Z praktycznych wskazówek warto dodać, że system S24 przewidział odrębne zakładki dla:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • informacji dodatkowej,
  • zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
  • rachunku przepływów pieniężnych,

dlatego, by sprawnie przejść przez poszczególne kroki systemu należy wcześniej przygotować odrębne kopie dla każdego z nich. W przypadku składania rocznego sprawozdania finansowego wzmianka o jego złożeniu będzie automatycznie zamieszczona w rejestrze KRS. Szczegółowe instrukcje składania sprawozdań finansowych w nowej rzeczywistości prawnej można również znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/bezplatne-zlozenie-sprawozdania-finansowego-i-innych-dokumentow-finansowych-do-repozytorium-dokumentow-finansowych

Przy okazji zmian dotyczących sprawozdań warto wspomnieć też o praktycznej stronie wypełniania obowiązku uzupełnienia adresów członków organów spółek (pisaliśmy o tym w kwietniu). Nowelizacja ustawy o KRS wprowadziła obowiązek zgłaszania do rejestru adresów dla doręczeń dla osób upoważnionych do reprezentacji spółki (zarząd, prokurenci, likwidatorzy) oraz listy obejmującej nazwiska, imiona oraz adresy dla doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu (w przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna podajemy imiona i nazwiska oraz adresy dla doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej). Sądy rejestrowe z własnej inicjatywy wspomagają wykonywania nowych regulacji, i tak:

  • jeżeli toczy się jakieś postępowanie przed KRS dotyczące reprezentantów spółki, wówczas sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia adresów reprezentantów (chyba że one już się w rejestrze znajdują);
  • jeżeli toczy się postępowanie o pierwszy wpis spółki do KRS, wówczas Sąd Rejestrowy wzywa wnioskodawcę  do uzupełnienia adresów członków organów spółki lub osób uprawnionych do powołania zarządu (chyba że one już się w rejestrze znajdują);
  • jeżeli w rejestrze nie ma adresów dla doręczeń dla reprezentantów spółki bądź członków organów spółki lub osób uprawnionych do powołania zarządu, wówczas spółka zobowiązana jest uzupełnić tę listę przy okazji składania najbliższego wniosku do KRS, ale nie później niż w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

Warto uwzględnić powyższe w kontaktach z KRS w trosce o czas procedowania. Zastosowanie się do wskazówek jak wyżej zapewne skróci czas reakcji sądu rejestrowego.