Menu

Jesteś tutaj:

04.07.2017 | Rozważasz przekształcenie działalności w spółkę?

Znakomita większość przedsiębiorców obserwujących rosnącą ilość zamówień i tym samym coraz wyższą wartość zobowiązań mierzy się z dylematem, czy to już pora, by przekształcić własny biznes w spółkę z o.o. i ograniczyć odpowiedzialność swoim osobistym majątkiem za ewentualne niepowodzenia. Podobne wątpliwości towarzyszą osobom prowadzącym własną działalność w sytuacji np. wprowadzania do biznesu osób z zewnątrz.

Sama decyzja o przekształceniu to już spory krok do przodu, jednak wybór docelowej formy prawnej nie jest prosty, wymaga starannej analizy dotychczasowych wskaźników, przygotowania planu przekształcenia, czasu i gotowości do poniesienia dodatkowych kosztów.

Na etapie planowania warto zadbać, by docelowa forma prawna była skrojona na miarę naszych potrzeb i planów rozwojowych. Nie możemy równiż zapominać, że to, co dobre dla jednego przedsiębiorcy, nie zawsze będzie odpowiednie dla innego. O czym zatem warto pamiętać planując przekształcenie?

Optymalna forma organizacyjnoprawna. Wybór rodzaju spółki, w którą chcielibyśmy przekształcić firmę, powinna odbyć się z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności, które nas tam spotkają, formalizmów przypisanych wybranej formie prawnej, stopnia skomplikowania zarządzania podmiotem i co bardzo istotne – skali podatków, które zapłacimy od osiąganych dochodów.

W jaki sposób przebiega przekształcenie? Praktyka wskazuje na trzy najczęściej wybierane formy przekształcenia, tj. stworzenie zupełnie nowej spółki, która sukcesywnie będzie przejmować dotychczasową działalność, aport przedsiębiorstwa do spółi lub przekształcenie w spółkę zgodnie z art. 551 § 5 kodeksu spółek handlowych. Przy przekształceniu na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych spółka z o.o. powstaje jako nowy podmiot prawa, natomiast przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy. Nie nastąpi tu jednak pełna sukcesja praw i ulg podatkowych, wynika to z faktu, że przedsiębiorca jako osoba fizyczna podlega pod PIT, a spółka z o.o. jako osoba prawna pod CIT.

W kwestii posiadanych przez przekształcanego przedsiębiorcę koncesji, zezwoleń i ulg przekształcenie gwarantuje ich automatyczne przejście na przekształconą spółkę. Zazwyczaj podobnie jest przy aporcie jednoosobowej firmy do spółki. Z kolei w wyniku podpisania umowy nowej spółki konieczne będzie ponowne przejście przez procedury przyznawania takich koncesji czy zezwoleń.

Przekształcona spółka nie musi ponownie podpisywać umów z kontrahentami, jakie zawarł właściciel przekształcanej działalności. W przypadku aportu przekształcany przedsiębiorca może potrzebować zgody kontrahentów na przeniesienie praw z umowy i musi ją uzyskać, jeśli chodzi o przeniesienie obowiązków wynikających z umowy. Stworzenie od podstaw nowej spółki nie pozwala na automatyczne przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków wyszczególnionych w zawartych umowach. Tutaj należy je rozwiązać jako firma jednoosobowa i zawrzeć jako spółka kapitałowa.

Formalnego przekształcenia nie odczują pracownicy, gdyż w chwili przekształcenia stają się oni pracownikami spółki z o.o. bez potrzeby zawiadamiania ich o transformacji. Przy aporcie poinformowanie jest już konieczne, a pracownik jest wyposażony w zabezpieczenie przed konsekwencjami zmiany w postaci możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Z kolei zupełnie niekorzystnym dla pracowników może być stopniowe przejmowanie przez nowo stworzoną spółkę działalności jednoosobowej – uprawnienia pracownicze zależą od stażu pracy, a nowa spółka to zupełnie nowy pracodawca.

Oznacz prawidłowo dzień przekształcenia. Odpowiedni dzień przekształcenia jest kluczowy dla firmy, zwłaszcza w kontekście finansów. Dzień rejestracji przekształcenia stanowi dzień powstania spółki przekształconej. Skutkiem przekształcenia jest zatem operacja księgowa, której konsekwencją będą odpowiednie rozliczenia publicznoprawne. Brak określenia daty przekształcenia lub jej zły wybór może skutkować koniecznością porządkowania spraw w środku miesiąca, co może być szczególnie kłopotliwe dla działów finansowych. Optymalnym terminem przekształcenia będzie ostatni dzień miesiąca.

Wybierz samodzielnie biegłego rewidenta. Procedura przekształcenia w wielu przypadkach przewiduje obowiązkowe sporządzenie opinii biegłego rewidenta wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy. Zdecydowanie warto wskazać samodzielnie osobę biegłego i poprosić sąd o wyznaczenie tego konkretnego biegłego do badania naszej dokumentacji. Takie rozwiązanie ma ogromnie dużo zalet m.in.: ustalenie z biegłym wysokości wynagrodzenia (czego nie da się zrobić w sytuacji, gdy sąd wyznacza biegłego), szybszy termin realizacji zlecenia.

Podatki? Podsumowanie wszystkich skutków podatkowych dla przekształcenia to jeden z najistotniejszych elementów decyzji. Zdecydowanie warto skorzystać z porad radcy prawnego, księgowego czy biegłego rewidenta jeszcze na etapie rozważań o przekształceniu, ponieważ zaniedbania na tym etapie mogą nas słono kosztować. Niektórych decyzji nie uda się często cofnąć ani też sprostować.

Przekształcenie czy może otworzenie nowej spółki od zera? Przy ocenie niektórych przedsiębiorstw okazuje się, że z uwagi na ich sytuację finansową oraz strukturę majątku lepszą i tańszą opcją jest zbudowanie drugiej, niezależnej firmy obok dotychczas istniejącej. Jest to również model prostszy w przeprowadzeniu, pochłaniający mniej czasu, często w pełni zabezpieczający nasz biznes. Naturalnie to rozwiązanie dedykowane jest dla tej części przedsiębiorców, których dotychczasowe zasoby i struktura majątku pozwalają wdrożyć taki model.

Niezależnie od tego, jak złożone bywają procedury zmiany formy prawnej, każda intensywnie rozwijająca się firma wcześniej czy później będzie musiała podjąć decyzje służące dalszemu rozwojowi i starannie je zaplanować. W sytuacji znaczącego kroku do przodu musimy wiedzieć, dokąd i w jakim stylu chcemy dojść. A rzadko kto czułby się komfortowo chodząc po… polu minowym. Powodzenia!