Menu

Jesteś tutaj:

30.01.2017 | Rodzaje spółek

Spółki dzielimy na spółki prawa handlowego i prawa cywilnego.

Na gruncie prawa cywilnego wyróżniamy spółkę cywilną, która powstaje w drodze umowy, w której wspólnicy umawiają się i zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów. Umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej dla celów dowodowych, więc jej uchybienie nie jest powodem stwierdzenia nieważności umowy [Kodeks cywilny 1964, art. 860].

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej.

Źródłem prawa dla spółki cywilnej jest kodeks cywilny.

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być osoby fizyczne, osoby prawne a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wkładem do spółki cywilnej mogą być ruchomości oraz nieruchomości, prawa na dobrach materialnych a nawet praca wspólnika. Wkłady wspólników mogą mieć różną wartość. Majątek spółki stanowi majątek wspólników. Należy pamiętać, że spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego – jest on płacony przez jej wspólników.

Spółki prawa handlowego.

Do spółek handlowych zalicza się spółki: jawną, komandytową, komandytowo – akcyjną, partnerską,  z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Dalej dzielimy je na spółki osobowe i kapitałowe.

Spółki osobowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółki: jawną, partnerską, komandytową i komandytowo – akcyjną. W przeciwieństwie do spółki cywilnej osobowe spółki handlowe są podmiotami prawa, mogą więc we własnym imieniu nabywać prawa, w tym prawa rzeczowe, a także zaciągać zobowiązania i być pozywane [Kodeks spółek handlowych 2000, art. 8]. Należy jednak pamiętać, że osobowe spółki handlowe nie są osobami prawnymi, ustawa przyznaje im jednak zdolność prawną. Spółki osobowe charakteryzuje co do zasady osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ta jest solidarna ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Spółki osobowe powstają w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy spółki lub statusu przez właścicieli.

Spółki kapitałowe.

Do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Spółki kapitałowe w odróżnieniu od spółek osobowych posiadają osobowość prawną. Są to spółki najsilniej uregulowane w prawie. Wkłady wspólników do tych spółek muszą mieć charakter majątkowy, więc świadczenie pracy na rzecz spółki, możliwe w przypadku spółek osobowych, tu nie jest dozwolone. Sprawy spółki prowadzi specjalnie powołany w tym celu organ. Wyłączona jest również osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółki kapitałowe mogą być tworzone w każdym dowolnym celu, nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Co nie zmienia faktu, że w praktyce prawie wszystkie spółki kapitałowe prowadzą działalność gospodarczą.

Spółki w organizacji.

Spółką w organizacji jest spółka kapitałowa w okresie pomiędzy zawarciem umowy (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) lub zawiązaniem spółki akcyjnej a wpisem do rejestru. Spółka ta może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania [Kodeks spółek handlowych, art 11]. Za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę w organizacji odpowiada spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu. Jest to odpowiedzialność solidarna. Kodeks spółek handlowych wprowadził spółkę w organizacji ze względu na czas jaki upływa między zawarciem umowy lub podpisaniem statusu a rejestracją spółki, głównie z uwagi na to, że proces ten może trwać nawet kilka miesięcy.