Menu

Jesteś tutaj:

06.03.2018 | Rewolucja w KRS. Jakie zmiany wprowadza ostatnia nowelizacja?

Ustawa z 26 stycznia br. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw poza zmianami merytorycznymi, opisanymi w ostatnim wpisie, wprowadza cały szereg modyfikacji technicznej strony funkcjonowania sądu rejestrowego. Wydają się one być logiczną i oczekiwaną odpowiedzią na obecne utrudnienia, znane i dotkliwie odczuwane na co dzień przez każdego, kto uczestniczył choć raz w postępowaniu przez KRS: kolejki do biur podawczych, przewlekłość postępowań, zwroty wniosków z nieistotnych powodów, stosy papieru składanego w związku z rejestracją czy zmianami w rejestrze. Zgodnie z nowymi przepisami ma być szybciej, łatwiej i… elektronicznie.

Nowelizacji rozszerza również katalog zakazów wprowadzony w art. 18 kodeksu spółek handlowych [dalej: k.s.h.]. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdz. XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w artykułach 585, 587, 590 i 591 ustawy nie mogą pełnić funkcji prokurenta (wcześniej zakaz ten dotyczył członków zarządu, rady nadzorczej, likwidatorów oraz członków komisji rewizyjnej). Przedmiotowe ograniczenie obejmuje okres 5 lat, jest liczone od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego (z pominięciem sytuacji, w których nastąpiło zatarcie skazania).

Wśród pozostałych, świeżo wprowadzonych, zmian znalazły się:

obowiązek składania sprawozdań rocznych w formie elektronicznej – będzie aktywny dla wszystkich podmiotów zarejestrowanych w KRS już od 1 października 2018 roku; dla okresu przejściowego, tzn. do 30 września 2018 r. ustawodawca przewidział mniej radykalną formę wywiązania się z powinności sprawozdawczych poprzez przesyłanie sprawozdań rocznych w formie elektronicznej wraz z załączonymi skanami sprawozdania finansowego sporządzonego w formie dotychczasowej, papierowej;

regulacja dotyczyć będzie sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz sprawozdań z płatności  na rzecz administracji publicznej, które sporządzane będą w postaci elektronicznej i opatrywane bądź profilem zaufanym EPUAP bądź kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a format danych zostanie określony przez ministra ds. finansów publicznych;

wartością dodaną tej nowelizacji ma być brak konieczności składania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych, gdyż dokumenty złożone do KRS będą automatycznie przesyłane w wersji cyfrowej do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych; zbiór dokumentów sprawozdawczych tworzyć będzie tzw. repozytorium dokumentów finansowych, do którego dostęp – elektroniczny i bezpłatny, ma posiadać każdy;

elektronizacja wszystkich wniosków składanych do rejestru przedsiębiorców – prawdziwy przełom w zestawieniu z obecnymi procedurami, mianowicie forma elektroniczna całego postępowania rejestrowego, począwszy od składanego wniosku po korespondencję z sądem i wydanie postanowienia; zmiana ta wejdzie w życie od 1 marca 2020 r.; przewidziano nawet tzw. weryfikator poprawności formalnej wprowadzanych danych, czyli automatyczny „kontroler”, którego zadaniem ma być wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zwrotów wniosków;

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych [CREWAN] – ma funkcjonować od 9 kwietnia br. jako elektroniczny zbiór dokumentów zawierający wypisy i wyciągi z aktów notarialnych (dotychczas załączane obowiązkowo do wniosków o wpis lub zmianę wpisu podmiotu w rejestrze w wersji papierowej). To repozytorium wnosiłoby wymierne korzyści: oszczędność czasu, pieniędzy (aktualnie konieczność pobrania wypisu w kancelarii notarialnej,  uiszczenia opłaty) i służy ochronie środowiska.

Wszystkie wyżej opisane wydają się być pozytywną zmianą obecnego kształtu procedur KRS.