Menu

Jesteś tutaj:

11.02.2020 | Rejestracja spółki z o.o. w S24 co warto wiedzieć?

Od dobrych kilku lat mamy możliwość korzystania z komfortowej formy rejestracji spółek z wykorzystaniem systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości S24. System ten cieszy się sporą popularnością, głównie z uwagi na to, że wszelkich formalności możemy dokonać bez wychodzenia z domu czy biura. Wystarczy dysponować podpisem EPUAP lub podpisem kwalifikowanym.

Rejestracja spółki z o.o. w S24

Wspomniany system pomimo wielu swoich zalet i ciągłych prac rozwojowych nie jest jednak doskonały. Warto wiedzieć, jakich błędów nie popełnić kompletując dokumenty w sprawie i o czym pamiętać przygotowując wniosek. Pozwoli to na oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy, gdyż luki skutkują w najlepszym przypadku wezwaniem do uzupełniania braków formalnych wniosku.

Samo uzupełnienie, poza przesunięciem w czasie decyzji sądu rejestrowego o wpisaniu spółki do rejestru KRS, da się przeżyć. Gorzej jest wówczas, kiedy sąd zwraca lub oddala wniosek. W takiej sytuacji wniosek trzeba będzie przygotować i złożyć ponownie, co jest równoznaczne ze stratą czasu, a w przypadku oddalenia – także pieniędzy, gdyż nowy wniosek trzeba będzie ponownie opłacić.

Co zatem warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na rejestrację spółki z o.o. w S24?

Oświadczenia dotyczące adresów do doręczeń

S24 nie dysponuje wzorcami wszystkich dokumentów, niestety. W przypadku powoływania do życia nowej spółki z o.o. do wniosku o jej wpis należy dołączyć oświadczenia osób reprezentujących podmiot obejmujące ich adresy do doręczeń. Co istotne, w sytuacji, gdy adres do doręczeń wyżej wskazanych osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce.

Każdorazową zmianę adresu do doręczeń tych osób, w tym pełnomocnika do doręczeń, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając nowe oświadczenia obejmujące zmienione adresy do korespondencji.

Do zgłoszenia spółki kapitałowej do rejestru należy dołączyć także listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. Tutaj dodatkowo istotne jest, by w przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, wskazywać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. W przypadku tego oświadczenia, podobnie jak wspomniano już wyżej, w sytuacji, gdy adres do doręczeń ww osób znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, wskazać należy pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Każdorazowo zmianę w zakresie grona osób uprawnionych do powołania zarządu lub też danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego albo osoby reprezentujące podmiot, likwidatorzy, prokurenci, pełnomocnicy do doręczeń w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakiego adresu użyje sąd rejestrowy?

Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych (art. 19 a ust. 5, 5a-5b, 5d ustawy o KRS).

Zdarzają się jednak przypadki, kiedy widniejąca w rejestrze spółka nie posiada wpisanego adresu. Może mieć to miejsce w sytuacji, kiedy ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy, a jednocześnie nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu. W takim przypadku sąd rejestrowy, na podstawie art. 133 § 2a k.p.c., potraktuje adres wykreślony jako adres udostępniony w rejestrze.

Dodatkowo, w razie niemożności doręczenia korespondencji osobom reprezentującym podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorom, prokurentom, członkom organów lub osobom uprawnionych do powołania zarządu, z uwagi na nieujawnienie w rejestrze zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu – pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane (art. 139 § 3 k.p.c.).

Oświadczenie wszystkich członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego

W przypadku spółki z oo, której umowę zawarto z użyciem S24, zgodnie z brzmieniem art. 158 § 11 ksh pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wpisania spółki do rejestru. Po złożeniu przez wszystkich członków zarządu spółki oświadczenia, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników, w całości, wniesione, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców, wykreślony zostaje z urzędu wpis dokonany na podstawie art. 38 pkt 8 lit. f. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. wzmianka, że kapitał zakładowy nie został pokryty.

***

Warto wspomnieć, że zarejestrowanie nowej spółki z użyciem S24 czy też dokonywanie późniejszych zmian w rejestrze podmiotu (ta opcja jest możliwa tylko w sytuacji, kiedy spółka została powołana w S24 i dodatkowo żadne zmiany stanowiące zmianę umowy spółki nie były dokonywane w postępowaniu tradycyjnym, poza S24) można przeprowadzić w komfortowy sposób, niemniej jednak w sytuacji, kiedy nie znamy dobrze systemu, a zależy nam na czasie, warto rozważyć przekazanie sprawie w ręce specjalistów. Zagwarantujemy sobie tym samym spokój w oczekiwaniu na postanowienie sądu o wpisaniu podmiotu do rejestru KRS i pewność, że wystartujemy ze swoim biznesem planowo. Powodzenia! 🙂

 

Zobacz także: Instrukcja zgłaszania do Rejestru Beneficjentów https://spolka.org/instrukcja-zgloszenia-do-rejestru-beneficjantow/