Menu

Jesteś tutaj:

27.02.2017 | Rejestr podatników VAT – kiedy i dlaczego urzędy wykreślają podatników?

Kilka tygodni temu pisaliśmy o zasadach rejestracji i ewidencji podatników VAT w bieżącym roku. Dziś nieco szerzej opiszemy powody wykreślania z rejestru podatników zarejestrowanych wcześniej do VAT.

Kiedy media obiegła informacja o wykreśleniu około 5 tysięcy podmiotów z rejestru podatników VAT przedsiębiorcy zaczęli ponownie zwracać baczniejszą uwagę na znany już temat weryfikacji kontrahentów. Wszystko dlatego, że z uwagi na podjęte przez organy podatkowe praktyki, partner biznesowy, który jeszcze wczoraj był podatnikiem VAT, dziś może już nim nie być i co ciekawe… może o tym nawet sam nie wiedzieć. Takie wiadomości spowodowały, że podatnicy zaczęli sprawdzać status swojej własnej rejestracji.

Co zrobić, by nie zostać wykreślonym?  Ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT szeroki katalog przyczyn, które są przesłanką wykreślenia podatnika z rejestru, najistotniejsze to:

  • podatnik nie istnieje albo podał w zgłoszeniu rejestracyjnym nieprawdziwe dane,
  • podatnik nie złożył deklaracji VAT przez kolejnych 6 miesięcy lub 2 kwartały, pomimo istnienia takiego obowiązku,
  • podatnicy, którzy wystawiali faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane (wyjątek stanowi sytuacja, w której nastąpiło to w wyniku pomyłki lub bez wiedzy podatnika, jednak to podatnik musi udowodnić, że wystawienie faktury nastąpiło bez jego wiedzy lub że zaszła pomyłka),
  • brak możliwości kontaktu z podatnikiem lub nieodpowiadanie na wezwania urzędu,
  • dokonywanie transakcji z podmiotami, o których podatnik wiedział lub miał uzasadnione podejrzenie co do tego, że uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu VAT w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Poniżej pokażemy, że w kontekście wyżej wymienionych przesłanek sama dobra wola już nie jest wystarczająca, powinniśmy zadbać o skuteczność w wypełnianiu obowiązków wobec organów podatkowych. Jak tego dopełnić?

Przede wszystkim należy zweryfikować, czy deklaracje VAT są dostarczane do urzędu. W przypadku wysyłki e-deklaracji, warto sprawdzić, czy na pewno otrzymaliśmy właściwe UPO. Jeżeli jest na nim napisane, że deklaracja została wysłana na serwer testowy oznacza to, że nie została ona skutecznie dostarczona do urzędu. Niektóre programy księgowe umożliwiają wysyłkę deklaracji na serwer testowy, co może stanowić dla podatników fałszywy sygnał, że spełnili swój obowiązek w zakresie VAT.

Kolejna istotna rzecz. Nawet jeżeli podatnik nie dokonuje zakupów ani sprzedaży podlegającej VAT i nie ma do zapłaty w danym miesiącu podatku, ma on obowiązek składać do urzędu tzw. deklaracje zerowe. Dodatkowo, rekomendujemy monitorowanie, od jak dawna składane są tzw. deklaracje zerowe. Jak wyżej wspominamy, wykazywanie zerowego obrotu przez 6 miesięcy lub 2 kwartały to podstawa do wykreślenia z rejestru VAT, niemniej jednak wykreślenie z rejestru nie powinno mieć miejsca, jeśli podatnik uzasadni składanie tzw. deklaracji zerowych specyfiką jego działalności. Nie wiadomo natomiast wciąż, czy urzędy skarbowe będą wzywały podatników do złożenia takich wyjaśnień zanim dokonają wykreślenia czy też podatnik powinien o to zadbać sam (np. dołączając wyjaśnienie wraz ze złożeniem deklaracji zerowej za szósty, kolejny miesiąc).

Dopilnujmy również aktualizacji danych kontaktowych (własnych i pełnomocnika). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach lub niezłożenia deklaracji urzędy skarbowe kontaktują się z podatnikami w celu wyjaśnienia sprawy. Brak możliwości kontaktu lub nieodpowiadanie na wezwania urzędu mogą spowodować wykreślenie z rejestru.

W końcu, w trosce o bezpieczeństwo własne i prawidłowość obrotu, weryfikujmy kontrahentów. To na podatnikach ciąży obowiązek weryfikacji rejestracji do VAT lub VAT-UE. Ministerstwo Finansów i Komisja Europejska (tzw. baza VIES) udostępniają dedykowane bramki umożliwiające sprawdzenie partnera biznesowego. Negatywny wynik nie musi oznaczać, że podmiot nie istnieje, jednak jest to sygnał, że należy bliżej przyjrzeć się takiemu przedsiębiorcy. Ponadto, dokonanie czynności z podmiotem niezarejestrowanym jako podatnik VAT lub VAT-UE może skutkować zakwestionowaniem przez organy podatkowe prawa do odliczenia zakupowego VAT lub do zastosowania stawki 0% w przypadku WDT.

Niestety z uwagi na to, że organy podatkowe zaczęły szeroko wykorzystywać swoje kompetencje do wykreślania z rejestru podatników VAT, nie wystarczy już tylko jednorazowa weryfikacja kontrahenta na początku współpracy, jego status trzeba sprawdzać regularnie, najlepiej co miesiąc, przed złożeniem deklaracji VAT. Z pomocą mogą przyjść niektóre programy do rozliczania podatków, umożliwiają bowiem łączenie weryfikacji kontrahentów z tworzeniem ewidencji VAT, przygotowywaniem deklaracji i pliku JPK. Nie przysparza to podatnikom dodatkowej pracy, a ogranicza ryzyko zakwestionowania prawidłowości rozliczeń. Jest to jednocześnie dobry sposób, aby w razie nieświadomego uczestniczenia w mechanizmie mającym na celu wyłudzenie VAT udowodnić, że dochowaliśmy najwyższej staranności w sprawdzeniu, czy nie mamy do czynienia z oszustem.

Żródło: Gazeta Prawna