Menu

Jesteś tutaj:

05.02.2018 | Podwójne opodatkowanie – czy to wada spółki z o.o.?

Wokół tematu

podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.

narosło wiele mitów. Wystarczy podjąć próbę wyszukania w sieci czegokolwiek na temat wad prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. Czego obawiamy się najbardziej? Oczywiście podwójnego opodatkowania.

Na ile i czy w ogóle jest to wada tej formy prowadzenia działalności?

Czy i w jaki sposób można ominąć podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.?

Zacznijmy od początku. Z czego wynika podwójne opodatkowanie w spółkach z o.o.? W spółkach kapitałowych, odmiennie niż w spółkach osobowych, przychód nie jest przypisywany wprost wspólnikom. W pierwszej kolejności ulega on pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, które poniosła spółkę. Tak wyliczony dochód, czyli różnica między przychodem i poniesionymi kosztami, podlega opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jego podstawowa stawka wynosi 19%.

Ulgi?

Tak. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność, w roku podatkowym, w którym ją rozpoczęli, mogą skorzystać ze stawki preferencyjnej w wysokości 15%. Kim jest mały podatnik? Za małego podatnika uważa się podmiot, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Opodatkowanie wspólników spółki z .o.o.

Pozostała po opodatkowaniu kwota może, choć nie musi, zostać wypłacona udziałowcom w formie dywidendy. Alternatywą jest zagospodarowanie jej w inny sposób, np. pokrycie strat z lat ubiegłych lub przeznaczenie na kapitał zapasowy. O ile w umowie spółki nie przewidziano innego sposobu podziału zysku decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez zgromadzenie wspólników w drodze stosownej uchwały.

Jeśli spółka z o.o. poweźmie uchwałę o wypłacie świadczenia na rzecz wspólników zobowiązana jest pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy. Stawka podatku jest taka sama dla wspólników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych jak i tych, którzy podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Dlaczego mówimy o „zryczałtowanym podatku”? Ponieważ nie jest on już pomniejszany o koszty uzyskania przychodu, stanowi więc swoisty ryczałt. W kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych ma to dodatkową konsekwencje, mianowicie przychodów z dywidendy nie łączy się z przychodami opodatkowanymi skalą podatkową.

Konkludując – przychód uzyskany przez spółkę z o.o., zanim trafi do kieszeni jej wspólników, jest dwukrotnie opodatkowywany. Pierwszy raz podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), drugi raz zryczałtowanym podatkiem dochodowym udziałowców (PIT).

Wyjątki?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje tu dwa odstępstwa. Pierwszym z nich objęte są świadczenia od spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w Polsce jej spółkom powiązanym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Skorzystanie z tego zwolnienia wymaga m.in., by spółka otrzymująca dywidendę posiadała co najmniej 10% udziałów w spółce ją wypłacającej i jednocześnie nie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym. Nadto, spółka otrzymująca dywidendę musi posiadać ww. ilość udziałów w drugiej ze spółek nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Drugi wyjątek odnosi się do niektórych kategorii osób prawnych, o ile dywidenda zostanie przeznaczona na ich cele statutowe.

Czy da się uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Tak. Jest na to wiele sposobów. Spółka można m.in. zawierać ze wspólnikami umowy o dzieło, najmu powierzchni biurowej czy magazynowej, może powoływać wspólników do zarządu, może wykorzystywać do tego celu znaki towarowe etc.

Powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu spółki

Spółka musi mieć zarząd, a wspólnicy mogą go powoływać i ustalać wynagrodzenie dla członków zarządu. Wynagrodzenia z takiego źródła nie podlegają ZUS, a jedynie 18% podatkowi dochodowemu. Dodatkowo jest dla spółki kosztem. Przykład: przychody w spółce w danym miesiącu to 20.000 zł, prezes dostaje wynagrodzenie wynoszące tyle samo. Odprowadzony zostanie 18% podatek od dochodu, ale spółka nie zapłaci podatku CIT. Finalnie nie odprowadzi podwójnego opodatkowania, a pojedyncze.

Wynajem powierzchni biurowej od wspólnika

Załóżmy, że jesteś jednym ze wspólników, a spółka korzysta z części twojego domu. W takiej sytuacji możesz podpisać ze spółką umowę najmu lokalu. Spółka za wynajem będzie ci płacić, ta suma będzie dla spółki kosztem. CIT do zapłacenia po raz kolejny nam się zmniejsza, ale co z podatkiem od pieniędzy, uzyskanych z najmu? Ty, jako osoba fizyczna, będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy, ale wybierając np. ryczałt, odprowadzisz tylko 8,5%. Finalnie ponownie podwójne opodatkowania nie wystąpi, a pojedyncze i to w dodatku w stawce 8,5%.

Umowa o dzieło lub zlecenie

Spółka nie ma obowiązku zatrudniania kogokolwiek. Ale ma do tego prawo, w każdej ustawowo przewidzianej formie. Wynagrodzenia są dla spółki kosztem (w większości). Forma zatrudnienia, kwoty, to każdorazowo temat na dyskusję z księgową lub doradcą podatkowym, jednak dziś, tylko poglądowo, rozważmy na przykładzie, jakie formy zatrudnienia ile kosztują. Mamy do dyspozycji np. 2000 zł:

  • umowa o pracę – 2000 zmieni się w 1222 zł netto dla pracownika i 778 zł różnych składek i podatków (w zaokrągleniu)
  • umowa zlecenie – 2000 zmieni się w 1241 zł netto dla pracownika i 759 zł różnych składek i podatków
  • umowa o dzieło z 50% kosztem uzyskania przychodu – 2000 zmieni się w 1820 netto dla pracownika i 180 zł podatków
  • umowa o dzieło z 20% kosztem uzyskania przychodu – 2000 zmieni się w 1712 netto dla pracownika i 388 zł podatku.

Widać wyraźnie, że najkorzystniej wypada umowa o dzieło. Cała kwota wynagrodzenia to koszt uzyskania przychodu dla spółki, CIT odpada, podwójnego opodatkowania nie będzie.