Menu

Jesteś tutaj:

31.12.2020 | Podatek CIT dla spółek komandytowych i jawnych. Podsumowanie zmian.

Klamka zapadła: wraz z końcem roku kalendarzowego 2020 kończy się okres znacznej popularności spółek komandytowych. Z racji uchwalenia przez Sejm w dniu 28 listopada, podpisania 30 listopada przez Prezydenta i opublikowania ustawy tego samego dnia w Dzienniku Ustaw

spółki komandytowe czekają istotne zmiany.

Co dokładnie się zmieni?

Wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem CIT. Nie przewidziano tutaj żadnych wyjątków, każda spółka komandytowa, bez względu na rodzaj czy rozmiar prowadzonej działalności, będzie odprowadzać przedmiotowy podatek. Nie mają tutaj wpływu takie okoliczności jak posiadanie kapitału zagranicznego, struktura komplementariuszy i komandytariuszy etc. W pytaniach kierowanych do nas pytacie Państwo często, czy stawki podatkowe dla spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. będą analogiczne do tych, które obecnie przypisane są dla spółek z o.o. Niektóre spółki komandytowe będą mogły skorzystać z obniżonej stawki CIT. Zgodnie z brzmieniem ustawy spółka komandytowa, której przychód nie przekroczy 2 mln EUR w roku podatkowym będzie miała prawo do preferencyjnej, 9%, stawki podatku CIT. 

Spółka komandytowa może zdecydować o przesunięciu terminu stosowania nowych przepisów od dnia 1 maja 2021 roku. Ustawodawca przewidział możliwość odsunięcia w czasie wprowadzanych zmian, co oznacza, że pomimo obowiązywania znowelizowanych przepisów już od 1 stycznia 2021 roku każda spółka komandytowa może – na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy – podjąć decyzję, że nowe zasady będą w spółce obowiązywać dopiero od 1 maja 2021 r.

Komplementariusz z prawem do jednokrotnego opodatkowania zysków. Ustawodawca przewidział prawo komplementariusza do odliczenia od podatku od wypłaconego komplementariuszowi zysku podatku CIT zapłaconego już przez spółkę. Kalkulacji należy dokonać w oparciu o procentowy udział w zysku komplementariusza.

Komandytariusz odprowadzi podwójny podatek. Ale są wyjątki. Znowelizowana ustawa przewiduje zwolnienie kwoty stanowiącej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej od podatku dochodowego, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym, odrębnie z tytułu udziału w zyskach, dla spółki mającej siedzibę lub zarząd w obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w każdej spółce komandytowej, w której podatnik posiada status komandytariusza.

Przewidziano jednak kryteria dla możliwości skorzystania ze zwolnienia. W praktyce będą one dotyczyły głównie tych komplementariuszy, którzy są osobami fizycznymi. Każdy komandytariusz, który chciałby skorzystać ze zwolnienia powinien wypełnić warunki jak niżej:

  • nie może posiadać bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub nie może być członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej
  • nie może być podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej.

Co ze spółkami jawnymi? Część spółek jawne również zostanie objęta podatkiem CIT. Nowe regulacje dotyczą tych podmiotów, których siedziba lub zarząd zlokalizowana są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo, jeśli w strukturze wspólników tej spółki znajdują się inne niż osoby fizyczne podmioty, a spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających prawa do udziału w zysku tej spółki.

 

Zobacz także:

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej: https://spolka.org/odpowiedzialnosc-wspolnikow-spolce-komandytowej/

Kto to jest beneficjant rzeczywisty? https://spolka.org/kto-to-jest-beneficjent-rzeczywisty/