Menu

Jesteś tutaj:

25.02.2020 | Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Odkąd Centralny Rejestr Beneficjantów Rzeczywistych zagościł na dobre w polskiej rzeczywistości gospodarczej wzbudza wiele emocji wśród przedsiębiorców. I trudno się temu dziwić. Ustawodawca przewidział bowiem dotkliwe kary finansowe, sięgające nawet 1.000.000 zł, na wypadek niewywiązywania się z obowiązków wprowadzonych równolegle z rejestrem.

O ile o tym, jakie nowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach w związku z pojawieniem się rejestru, kto jest odpowiedzialny za ich dopełnienie i jakie są terminy, mówi się już dość dużo, o tyle sama odpowiedź na pytanie

kim jest beneficjent rzeczywisty

przysparza w praktyce najwięcej problemów. I tutaj znowu trudno się dziwić. Ustawowa definicja beneficjenta rzeczywistego niekoniecznie jest czytelna i łatwa w interpretacji dla wszystkich.

 

Beneficjant rzeczywisty – definicja ustawowa

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) wskazuje szczegółowo na cechy beneficjenta rzeczywistego:

„ (…) rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, wimieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

–  osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

–  osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów worganie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

–  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

–  osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie wstosunku do tej osoby prawnej uprawnień, októrych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

b)  w przypadku klienta będącego trustem:

–  założyciela,

–  powiernika,

–  nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,

–  beneficjenta,

–  inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,

c)  w przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wobec którego nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nim przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taki klient jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym (…);

W największym skrócie zatem, zgodnie z definicją ustawową, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty w praktyce?

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna. W przypadku spółek kapitałowych jest to wspólnik spółki kapitałowej, który posiada więcej niż 25% udziałów/ akcji lub wspólnik, który posiada więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w spółce (uwaga, tutaj należy uwzględnić także te, które wynikają z porozumień z innymi uprawnionymi co do głosu lub jako zastawnik lub użytkownik udziałów).

W spółkach osobowych beneficjantami rzeczywistymi w praktyce będą najczęściej wspólnicy. Wyjątkiem mogą być sytuacje, kiedy wspólnik jest ograniczony w prawie głosu i w związku z tym posiada mniej niż 25% ogólnej ilości głosów.

W przypadku klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w znakomitej większości przypadków beneficjentem rzeczywistym będzie sama osoba prowadząca tę działalność. Wyjątkami mogą być sytuacje, kiedy inna osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawują kontrolę nad osobą tego jednoosobowego przedsiębiorcy.

 

Co w sytuacji, gdy wspólnikiem jest inna osoba prawna?

Jeżeli wspólnikami spółki są inne osoby prawne to beneficjentem rzeczywistym jest osoba sprawująca kontrolę nad podmiotem, który jest wspólnikiem danej spółki, jeśli posiada co najmniej 25% udziałów/ akcji lub ma pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Sytuacja komplikuje się, jeśli spółka nie ma takich osób. Dzieje się tak wówczas, kiedy spółka ma wielu wspólników i każdy z nich posiada zaledwie kilka procent udziałów/ głosów. W takim przypadku beneficjentem rzeczywistym jest najczęściej osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.

 

Jakie spółki podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne,
  • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Przypomnijmy o terminach:

  • spółki już istniejące dokonują zgłoszenia w terminie do 13 kwietnia 2020 r.,
  • spółek nowo rejestrowane, tj. wpisane do rejestru przedsiębiorców po 13 października 2019 roku, mają obowiązek dokonania zgłoszenia nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wpisu w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego,
  • w każdym przypadku, kiedy mamy do czynienia ze zmianami w strukturze właścicielskiej, zmianami w składzie zarządu lub osób uprawnionych do reprezentacji – obowiązuje 7-dniowy termin dokonania aktualizacji w rejestrze.

***

Zachęcamy do kontaktu z nami jeśli w dalszym macie Państwo problemy z ustaleniem, kim jest beneficjent rzeczywisty w Państwa firmie: biuro@spolka.org lub tel. 799 299 600

***

Zobacz także: Instrukcja zgłoszenia do rejestru beneficjantów https://spolka.org/instrukcja-zgloszenia-do-rejestru-beneficjantow/