Menu

Jesteś tutaj:

25.04.2018 | KRS – nowe obowiązki adresowe

15 marca br. weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw mająca na celu uszczelnienie procedury w zakresie postępowań rejestrowych i jednocześnie wyeliminowanie problemów wpływających na przedłużanie się procesów rejestracji nowych podmiotów i aktualizacji istniejących rejestrów.

Co wpływało na przewlekłość postępowań?

Bolączką dla sądów były przede wszystkim problemy z doręczaniem korespondencji osobom uprawnionym. To z kolei wpływało w sposób znaczący na czas trwania postępowań. Dodatkowo zwiększały się ich koszty. Samo ponawianie prób doręczeń stanowiło zaledwie mały ich odsetek, bardziej uciążliwa dla sądów była konieczność podejmowania czynności zmierzających do ustalanie właściwych i aktualnych adresów odbiorców korespondencji. Z kolei nieskuteczność doręczeń w postępowaniach z urzędu uniemożliwiało egzekwowanie postanowień sądów, w tym nałożonych grzywien i kar, a adresatów korespondencji pozbawiała prawa do korzystania z uprawnień, m. in. zaskarżenia postanowień.

Kto i w jakiej formie wypełnia nowe obowiązki?

Znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek wskazywania adresów osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu i osób lub organów odpowiedzialnych za powoływanie zarządu, dotyczy to zarówno nowych podmiotów jak i już zarejestrowanych. W przypadku tych ostatnich – mają one obowiązek przekazania do właściwego sądu informacji uzupełniającej w tym zakresie.

Samo wypełnienie obowiązku powinno mieć formę oświadczenia. W przypadku osoby prawnej właściwym będzie zgłoszenie imion i nazwisk oraz adresów członków organu uprawnionego do jej reprezentowania. Jeśli adres znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej należy wskazać pełnomocnika dla doręczeń w Polsce. Co istotne, adresy, o których mowa wyżej, nie muszą być adresami zamieszkania czy zameldowania poszczególnych osób. Nie ma przeciwwskazań, by był to np. adres spółki.

Aktualnie zgłoszeniu ma podlegać każda zmiana w zakresie wyżej omówionych danych adresowych.

Czy złożone do rejestru dane adresowe będą jawne?

Wskazywane dane dla doręczeń nie będą wpisywane do rejestru, ale objęte zasadą jawności, co oznacza, że każdy będzie miał prawo zapoznania się z nimi dokonując przeglądu akt rejestrowych.