Menu

Jesteś tutaj:

25.04.2018 | KRS – nowe obowiązki adresowe

15 marca br. weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw mająca na celu uszczelnienie procedury w zakresie postępowań rejestrowych i jednocześnie wyeliminowanie problemów wpływających na przedłużanie się procesów rejestracji nowych podmiotów i aktualizacji istniejących rejestrów.

Co wpływało na przewlekłość postępowań?

Podstawowym utrudnieniem była nieskuteczność w doręczaniu korespondencji członkom organów uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Problemy te wpływały w sposób zasadniczy na czas trwania postępowań, ale także zwiększały ich koszty. Samo ponawianie prób doręczeń stanowiło zaledwie mały ich odsetek. Znacznie bardziej uciążliwa dla sądów była konieczność podejmowania czynności mających na celu ustalanie adresów odbiorców korespondencji. Z kolei nieskuteczność doręczeń w postępowaniach z urzędu czy na wniosek uniemożliwiało egzekwowanie postanowień sądów, w tym grzywien czy kar, zaś po stronie adresatów korespondencji paraliżowała prawo do korzystania z ich uprawnień, w tym m. in. zaskarżenia postanowień.

Kto i w jakiej formie wypełnia nowe obowiązki?

Znowelizowana ustawa wprowadza obowiązek wskazywania adresów osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu i dodatkowo organów odpowiedzialnych za powoływanie zarządu. Zobowiązanie to dotyczy zarówno nowych podmiotów, które składają wniosek o rejestrację, jak i spółek, już zarejestrowanych, które mają obowiązek przekazania do właściwego sądu informacji uzupełniającej w tym zakresie.

Samo wypełnienie obowiązku powinno mieć formę oświadczenia i nie jest objęte żadną opłatą sądową. W przypadku, gdy organem uprawnionym do powoływania zarządu jest zgromadzenie wspólników zgłoszeniu podlegać będą imiona i nazwiska oraz adresy dla doręczeń tych wspólników. W przypadku osoby prawnej zgłoszeniu podlegać będą imiona i nazwiska oraz adresy członków organu uprawnionego do jej reprezentowania. W przypadku, gdy adres znajduje się poza obszarem UE należy wskazać pełnomocnika dla doręczeń w Polsce.

Co istotne, adresy, o których mowa wyżej, nie muszą być adresami zamieszkania czy zameldowania poszczególnych osób. Nie ma przeciwwskazań, by był to np. adres spółki.

Aktualnie zgłoszeniu ma podlegać każda zmiana w zakresie powyższych danych adresowych.

Czy złożone do rejestru dane adresowe będą jawne?

Wskazywane dane dla doręczeń nie będą wpisywane do rejestru, ale objęte zasadą jawności formalnej, co oznacza, że każdy będzie miał prawo zapoznania się z nimi dokonując przeglądu akt rejestrowych.