Menu

Jesteś tutaj:

08.03.2017 | Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

To pytanie, z którym mierzą się osoby chcące dołączyć do grona przedsiębiorców. Spróbujemy dziś wspólnie z Państwem zastanowić się i wskazać, jakie są zalety i wady obu z wyżej wymienionych form działań biznesowych i na co szczególnie początkujący przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przed podjęciem decyzji w zakresie formy planowanej działalności gospodarczej.

Naturalnie bardzo szczegółowa analiza i porównanie jednoosobowej działalności i spółki z o.o. byłaby bardzo obszerna i wykraczałaby poza możliwości wpisu na blogu. Skoncentrujemy się zatem na najistotniejszych cechach obu wyżej wspomnianych form.

Przed lekturą warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co w każdym, indywidualnym przypadku, jest najistotniejsze w kontekście pytania jak w temacie. Koszty? Bezpieczeństwo? Jasny podział ról i co za tym idzie zysków pomiędzy wspólnikami? A może czas?

Opłaty na start

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się na zasadzie obiecanego jednego okienka i zasadniczo nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Jeśli chodzi o spółkę z o.o. – w zależności od wybranej formy, potrzeb i preferencji koszty rejestracji zamkniemy w przedziale pomiędzy 350 – 1000 zł. Minimalny kapitał to aktualnie 5000 zł. Dodatkowo musimy liczyć się z koniecznością odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych (0,5% wartości kapitału, mamy prawo pomniejszyć wartość początkową o poniesione koszty rejestracji).

Warto zaznaczyć, że aktualnie koszt rejestracji do VAT, wynoszący do niedawna 170 zł, był obowiązkowy dla każdego rejestrującego się podatnika. Dziś czynność ta jest bezpłatna, wystarczy złożenie deklaracji VAT-R i jeżeli nie potrzebujemy formalnego poświadczenia, że jesteśmy zarejestrowanym podatnikiem VAT, nie ponosimy opłat.

Czas oczekiwania

Przy założeniu, że korzystamy z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów, mamy szansę wystartowania z aktywną działalnością z dnia na dzień. Jak to możliwe?

Możliwe 🙂 Wyżej wspomniano o zasadzie jednego okienka dla jednoosobowej działalności. To działa. Rejestrując się jako jednoosobowy przedsiębiorca możemy zrobić to, przy odrobinie szczęścia, praktycznie z godziny na godzinę.

Jeśli wybierzemy działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozwiązanie w postaci zakupu czystej, zarejestrowanej już spółki pozwala na rozpoczęcie aktywności gospodarczej w porównywalnym czasie, praktycznie natychmiast. Niezbędna jest wyłącznie wizyta u notariusza i poświadczenie podpisów zbywających udziały i ich nabywców. Można śmiało stwierdzić, że dostępne dziś rozwiązania, w obu rozważanych przypadkach, pozwalają stać się przedsiębiorcą w ciągu jednego dnia.

Innymi alternatywnymi rozwiązaniami pozostają: rejestracja spółki z o.o. przed notariuszem lub samodzielnie. Czas oczekiwania na dokonanie stosownych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym zależy m.in. od tego, w jakiej miejscowości rejestrujemy naszą spółkę, w praktyce najczęściej czas ten wynosi zwykle około 4 – 5 tygodni.

Czy muszę mieć wspólnika?

Obecnie, jednoosobowo, możemy zarejestrować również spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To pełnoprawny podmiot gospodarczy. Należy jednak pamiętać, że jednym z ograniczeń jednoosobowej spółki z o.o. jest brak możliwości tworzenia przez nią innych spółek prawa handlowego.

Obsługa księgowa

Aktualne stawki rynkowe dla poczatkujących przedsiębiorców zaczynają się od 100 zł dla jednoosobowych działalności i 400 zł dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warto zaznaczyć, że stawki te zależą od wielu czynników takich jak: ilość dokumentów miesięcznie, natężenie konkurencji, przedmiot działalności etc.

Składki na ZUS

Dobrnęliśmy do jednego z tych kosztów, które warto szczegółowo wziąć pod lupę. Przede wszystkim dlatego, że to koszt stały i niemały. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż osoby, które po raz pierwszy rejestrują własną działalność, mają prawo do korzystania, przez okres dwóch pierwszych lat działalności, z preferencyjnej wysokości składek na ZUS, ich wysokość, nawet w preferencyjnej wysokości, pozostaje znaczącym, odczuwalnym, comiesięcznym kosztem dla większości mikro i małych przedsiębiorców.

Warto wspomnieć również, że przejście z preferencyjnych składek na tzw. duży ZUS jest jednym z najczęstszych powodów zamykania działalności gospodarczej. Rozsądnym, korzystnym i jednym z najprostszych rozwiązań pozwalającym pozostać na rynku i obniżyć koszty prowadzenia działalności jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym wymogiem zwalniającym spółkę z obowiązku odprowadzania składek do ZUS jest wprowadzenie do spółki drugiego wspólnika. Dla osób, które dotychczas prowadziły swój biznes samodzielnie, optymalnym rozwiązaniem jest zawiązanie spółki z drugą osobą, która otrzyma mniejszościowy udział, aktualnie może to być nawet 1%. To stosunkowo proste rozwiązanie pozwala zaoszczędzić ponad 10 tys. złotych rocznie. Jak to możliwe? Odpowiedź poniżej:

Działalność gospodarcza:

1.200,00 zł – przybliżone miesięczne składki ZUS

100,00 zł – orientacyjny koszt obsługi księgowej netto (KPiR, około 10 dokumentów miesięcznie)

(1.200,00 zł + 100,00 zł) x 12 miesięcy  =  15.600,00 zł, tj. roczny koszt ponoszony przez przedsiębiorcę na ZUS i biuro rachunkowe

Spółka z o.o.

400,00 zł – orientacyjny miesięczny koszt obsługi księgowej netto (pełna księgowość – około 10 dokumentów miesięcznie)

1.890,00 zł – jednorazowy koszt zakupu gotowej spółki, w tym podatek PCC od kapitału zakładowego spółki wynoszącego 5.000,00 zł (0,5 % kapitału zakładowego).

440,00 zł – jednorazowy koszt ponoszony co roku na sporządzenie oraz złożenie rocznego sprawozdania finansowego do KRS (140 zł opłata sądowa oraz 300 zł opłata za sporządzenie sprawozdania finansowego).

400,00 zł x 12 miesięcy + 1.890,00 zł + 440,00 zł = 7.130,00 zł – całkowity koszt pierwszego roku prowadzenia spółki

400,00 x 12 miesięcy + 440,00 zł  = 5.240,00 zł – całkowity koszt za drugi i każdy kolejny rok prowadzenia spółki.

15.600,00 zł – 5.240,00 zł = 10.360,00 zł – to uśredniona kwota, którą możesz zaoszczędzić każdego roku!

Opodatkowanie

Porównanie podatków dochodowych

podatek

PIT

PIT liniowy

RYCZAŁT od przychodów ewidencjonowanych

KARTA PODATKOWA

zakres podmiotowy

przedsiębiorcy z wyłączeniem spółek kapitałowych

przedsiębiorcy poza spółkami kapitałowymi

przedsiębiorcy o przychodach mniejszych niż 644 640 zł (na podstawie poprzedniego roku)

wyselekcjonowani przedsiębiorcy o niewielkich rozmiarach działalności

podstawa opodatkowania

dochód

dochód

przychód

nie ma podstawy (wysokość z góry ustalana przez fiskus)

stawki

18% lub 32%

19,00%

3%, 5%, 8,5%, 17%, 20% w zależności od rodzaju działalności

stawki kwotowe, określone przez fiskus

potrącanie kosztów

tak

tak

nie

nie

ulgi

cały pakiet

wybrane (w tym ZUS, NFZ)

cały pakiet poza ulgą rodzinną i kosztami kwalifikowanymi

tylko NFZ

dokumentacja działalności

pełna ewidencja

pełna ewidencja

ewidencja przychodów

ewidencja zatrudnienia

rozliczenie z małżonkiem/ jako samotny opiekun

tak

nie

nie (z wyjątkiem ryczałtu od najmu i dzierżawy)

nie

 

Spółki kapitałowe, w tym więc spółki z o.o., podlegają podwójnemu opodatkowaniu. W pierwszej kolejności podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna (CIT). Następnie ten opodatkowany już zysk spółki dzielony jest pomiędzy wspólników, którzy również muszą zapłacić swój podatek dochodowy (PIT).

W spółkach osobowych zysk wypracowany przez spółkę jest opodatkowany wyłącznie podatkiem PIT.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Właściciel jednoosobowej firmy odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku spółek z o.o. jest ograniczona. Zasadą jest, że spółka z o. o. samodzielnie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. W przypadku jakiegokolwiek sporu jego stroną jest spółka, która może pozywać i być pozywaną, tj. występować w sporze sądowym jak powód lub pozwany.

Co się dzieje gdy sp. o. o. nie spłaci zaciągniętego zobowiązania a wierzyciel uzyska tytuł egzekucyjny? Ewentualna egzekucja co do zasady dotyczyć będzie wyłącznie majątku spółki. Ani wspólnicy, ani członkowie zarządu nie odpowiadają swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki.

Powyższa zasada w ściśle określonych wypadkach ulega modyfikacji w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, bowiem kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności finansowej członków zarządu sp. z o. o. Zgodnie z przepisami (art. 299 k.s.h.) w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Oznacza to, że w przypadku, gdy wierzyciele nie zaspokoją swoich roszczeń z majątku spółki, bo np. nie wystarcza on na pokrycie wszystkich istniejących długów, wierzyciele mają prawo skierowania roszczeń bezpośrednio przeciwko członkom zarządu. Ich odpowiedzialność ma charakter solidarny, co znaczy, że wierzyciel może dokonać wyboru, czy będzie dochodził swoich roszczeń wobec wszystkich czy tylko niektórych członków zarządu.

Należy zaznaczyć, że członek zarządu nie odpowiada bezwarunkowo za zobowiązania spółki z o.o. Kodeks pozwala na zwolnienie się przez członków zarządu z odpowiedzialności w sytuacji, gdy wykażą oni, że:

  • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
  • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z ich winy;
  • pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Życzymy Państwu spokoju i podjęcia wyłącznie dobrych decyzji, nie tylko w początkowej fazie prowadzenia własnego biznesu.