Menu

Jesteś tutaj:

30.01.2021 | Jak zawiesić działalność spółki z o.o.?

Zawieszenie działalności spółki

oznacza przerwę w jej bieżącej działalności. Powody zawieszenia mogą być bardzo różne, począwszy od zdarzeń losowych poprzez spadek obrotów czy niepewne rokowania. Na potrzeby dokonania zgłoszenia w KRS nie ma obowiązku definiowania powodu zawieszenia.

Spółka w okresie zawieszenia nie powinna podejmować żadnych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dopuszczalne są jedynie te aktywności, które służą umożliwieniu wznowienia działalności po zakończeniu okresu zawieszenia albo zabezpieczeniu źródeł przychodów podmiotu. Za takie można uznać przyjmowanie należności, regulowanie zobowiązań, gotowość do poddania podmiotu kontroli itp. Co istotne, w okresie zawieszenia podmiot ma obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych i urzędowych związanych z dotychczasową działalnością podmiotu.

Od czego zacząć?

Podstawa prawna to art. 22 do 25 Ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r.  Umowa spółki może określać  szczególne okoliczności umożliwiające dokonanie zawieszenia działalności. Warunkiem skutecznego zawieszenia działalność spółki z o.o. jest niezatrudnianie pracowników. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy spółka posiada aktywne umowy z pracownikami przebywającymi na urlopach macierzyńskich, urlopach wychowawczych lub urlopach rodzicielskich, które nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Formalności

Decyzję o przerwie w działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje zarząd.

Formularzem właściwym dla zgłoszenia zawieszenia działalności jest KRS Z-62. Do wniosku należy dołączyć: uchwałę zarządu, w której określono termin zawieszenia oraz oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.

Wniosek do KRS w tym zakresie jest wolny od opłat sądowych.

Spółka może zawiesić swoją działalność na okres od 30 dnia do 24 miesięcy. Wyjątkiem jest miesiąc luty, kiedy okres ten może wynieść 28 lub 29 dni.

Zwieszenia nie można dokonać z datą wsteczną. Pierwszym możliwym dniem zawieszenia działalności spółki z o.o. może być dzień, w którym podjęto uchwałę w przedmiocie zawieszenia działalności podmiotu.

O tym, kto może podpisać się pod wnioskiem do KRS pisaliśmy tutaj: https://spolka.org/podpisuje-dokumenty-krs/

Informacja dla ZUS i US

KRS po rozpatrzeniu wniosku zawiadamia ZUS i US, nie ma obowiązku dokonywania odrębnych zgłoszeń do tych urzędów.

Co z pracownikami?

Z uwagi na fakt, że zawieszenie działalności jest równoznaczne z brakiem działań, zarząd jest zobowiązany złożyć w KRS wraz z wnioskiem KRS_Z62 oświadczenie potwierdzające niezatrudnianie pracowników.

Spółka ma obowiązek wyrejestrowania w ZUS osób zatrudnionych oraz członków ich rodzin z odpowiednich ubezpieczeń.

Roczne sprawozdania finansowe

Jeśli zawieszenie działalności dotyczy całego roku obrotowego i dodatkowo nie zamknięto ksiąg rachunkowych spółka nie ma obowiązku zwołania i odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Jeśli oba te warunki zostały spełnione podmiot nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego. Powyższe nie dotyczy spółek, które w trakcie okresu zawieszenia dokonywały odpisów amortyzacyjnych lub/ i umorzeniowych.

JPK VAT podczas zawieszenia

Jeśli działalność spółki z o.o. została zawieszona i nie prowadzono zapisów w ewidencji VAT, nie ma obowiązku sporządzania i wysyłania JPK_VAT za te miesiące, w których zawieszenie było aktywne. Należy pamietać, że powyższe dotyczy pełnych okresów rozliczeniowych.

Zwolnienie nie dotyczy podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importujących usługi lub nabywających towary. Nie dotyczy również okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz sytuacji, kiedy zaistniał obowiązek skorygowania podatku naliczonego.

W wyżej wymienionych przypadkach, pomimo aktywnego zawieszenia działalności spółki, należy prowadzić dla wykonanych czynności lub zaistniałych zdarzen ewidencję VAT, a następnie stosową deklarację wraz z JPK_VAT przekazać do urzędu.

Wznowienie działalności

Wznowienie działalności powinno zostać zgłoszone do KRS. Dokonuje się go, podobnie jak w przypadku zgłoszenia zawieszenia, na druku KRS_Z62. Data wznowienia działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności.

 

Przeczytaj także: Podatek CIT dla spółek komandytowych i jawnych https://spolka.org/podatek-cit-dla-spolek-komandytowych-i-jawnych-podsumowanie-zmian/