Menu

Jesteś tutaj:

23.12.2019 | Instrukcja zgłoszenia do Rejestru Beneficjentów

W ostatnich tygodniach dużo mówi się na temat uruchomionego w dniu 13 października 2019 r. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej również: rejestr]. Powszechnie wiadomo, że wraz z uruchomieniem rejestru wprowadzono

nowe obowiązki dla reprezentantów większości spółek

w tym: jawnych, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, spółek z o.o., spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych, a także prostych spółek akcyjnych, które będą mogły być tworzone po 1 marca 2020 r. Polegają one m. in. na konieczności zgłaszania do rejestru nowych pomiotów (wpisanych do KRS po 13.10.2019r.) w terminie 7 dni. Pozostałe, tzn. te, które w dniu uruchomienia rejestru widniały już w KRS, powinny zostać zgłoszone w ciągu 6 miesięcy, czyli do 13 kwietnia 2020 roku.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia?

Przeprowadzimy Państwa, krok po kroku, przez cały proces.

Wchodzimy na stronę https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/, następnie wybieramy „Utwórz zgłoszenie”. W nowym oknie pojawią się dwa pola: w pierwszym wskazujemy NIP zgłaszanego podmiotu, w drugim – formę organizacyjną (pojawia się tutaj rozwijane okno wyboru, wskazujemy jedną spośród: spółka komandytowo-akcyjna, spółka komandytowa, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Poprawne wypełnienie obu w/w pól umożliwia przejście do następnego kroku. Wybieramy okno „Dalej”.

Kolejne okno umożliwia wskazanie daty dokonywania zgłoszenia. Kliknięcie w puste pole powoduje automatyczne rozwinięcie kalendarza. Po wskazaniu prawidłowej daty podświetli się pole „Utwórz nowe zgłoszenie”. Wybieramy je.

Nowe okno opisane jest jako „Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych”. Definicję beneficjenta znajdziecie Państwo w jednym z wcześniejszych wpisów: https://spolka.org/centralny-rejestr-beneficjantow-rzeczywistych/

Poprawne wypełnienie formularza wymaga wskazania co najmniej jednego beneficjenta rzeczywistego i co najmniej jednego jego reprezentanta. Rozpoczynamy od pola A – wypełnienia danych spółki, której zgłoszenie dotyczy:

– pole nr 1 (NIP) pozostaje nieaktywne, już wypełnione (numer NIP wskazany został wcześniej),

– pole 2 (KRS) należy uzupełnić,

– pole 3 (nazwa) należy uzupełnić,

– pole 4 (forma organizacyjna) pozostaje wypełnione automatycznie (podobnie jak NIP – forma organizacyjna została wskazana wcześniej),

– pole 5 (miejscowość) należy uzupełnić,

– pole 6 (kod pocztowy) należy uzupełnić,

– pole 7 (ulica) należy uzupełnić,

– pole 8 (nr domu) należy uzupełnić,

– pole 9 (nr lokalu) należy uzupełnić lub pozostawić wolne,

Po wypełnieniu w/w przechodzimy do wypełnienia pola B: dane beneficjentów/ reprezentantów:

– pole 10 (PESEL) należy uzupełnić,

– pole 11 (data urodzenia) uzupełnione zostanie automatycznie,

– pole 12 (pierwsze imię) należy uzupełnić,

– pole 13 (imię drugie i kolejne) należy uzupełnić lub pozostawić wolne,

– pole 14 (nazwisko) należy uzupełnić,

– pole 15 (kraj obywatelstwa) należy uzupełnić,

– pole 16 (kraj zamieszkania) należy uzupełnić,

– pole 17 (charakter uprawnień przysługujących beneficjantowi/ informacja o reprezentacji) wymaga szczególnej uwagi. Tutaj należy zadecydować, czy rozpoczynamy od zgłoszenia beneficjenta czy też reprezentanta.

Załóżmy, że rozpoczynamy od wskazania beneficjenta. Wybieramy jedno spośród trzech dostępnych pól: bezpośrednie uprawnienia właścicielskie, pośrednie uprawnienia właścicielski, inne uprawnienia.

Jeśli wybierzemy opcję pierwszą, tj. bezpośrednie uprawnienia właścicielskie:

– pole 18 (rodzaj uprawnień właścicielskich) pozwala na rozwinięcie okna wyboru, wskazujemy odpowiednią opcję z listy,

– pole 19 (jednostka miary) podobnie jak wyżej, pozwala na rozwinięcie okna wyboru, wskazujemy odpowiednią opcję z listy,

– pole 20 (wartość) należy uzupełnić (w przypadku wspólników spółek z o.o. wskazujemy kwotę odpowiadającą wartości objętych udziałów w spółce, której zgłoszenie dotyczy),

– pole 21 (rodzaj uprzywilejowania) pozwala na rozwinięcie okna wyboru, wskazujemy odpowiednią opcję z listy,

– pole 22 (opis uprzywilejowania) należy uzupełnić ręcznie.

W przypadku wybrania opcji drugiej, tj. pośrednie uprawnienia właścicielskie podobnie jak Inne uprawnienia: wypełniamy ręcznie wyłącznie pojedyncze aktywne okno. Jeśli wszystkie w/w pozycje zostały poprawnie uzupełnione, bezpośrednio pod punktem B (dane beneficjantów/ reprezentantów) okno z imieniem i nazwiskiem beneficjanta powinno zostać podświetlone na zielono, potwierdzając brak błędów. Niżej, pod oknem nr 24, pojawi się możliwość dodania albo kolejnego beneficjanta albo reprezentanta (+ Dodaj informacje o udziałach lub uprawnieniach beneficjanta/ Informacje o reprezentacji).

Dodanie kolejnego beneficjenta wymaga uzupełnienie pól 10 – 24 wg instrukcji jak wyżej. Jeśli dodajemy reprezentanta wypełniamy pola 10 – 24, zwracając szczególną uwagę na pole nr 17. Tutaj spośród czterech możliwych opcji należy wybrać pole: reprezentant. Pola od 18 do 24 zostają zablokowane do edycji.

W przypadku, gdy nie zgłaszamy już ani kolejnego beneficjenta, ani kolejnego reprezentanta, wystarczy przejść do pola C. To pole obowiązkowe, klauzula dotycząca odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Uzupełnienie klauzuli pozwala przejść dalej. W kolejnym oknie zobaczymy podsumowanie wszystkich wpisanych wcześniej informacji.

Jeśli podsumowanie nie zawiera błędów pozostaje nam już tylko podpisać dokument. Umożliwi to pole w prawym dolnym rogu. Do skutecznego złożenia podpisu wystarczy posiadanie profilu zaufanego EPUAP.

Złożenie podpisu kończy proces dokonania zgłoszenia do rejestru. Warto skorzystać z opcji otrzymania mailowego potwierdzenia skutecznego wypełnienie obowiązku, system przewiduje taką możliwość, właśnie bezpośrednio po prawidłowym podpisaniu zgłoszenia.