Menu

Jesteś tutaj:

22.08.2018 | Dofinansowanie spółki kapitałowej

Zarządzasz spółką kapitałową? Z dużym prawdopodobieństwem, wcześniej czy później, zmierzysz się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie inwestycji czy zabezpieczenie przejściowych problemów z płynnością finansową. Możliwości i sposobów dokapitalizowania podmiotu istnieje co najmniej kilka, ale wybór warto poprzedzić staranną analizą kosztów i konsekwencji formalno-prawnych.

Dobór instrumentu każdorazowo powinien być uzależniony od indywidualnej sytuacji. Skoncentrujemy się dziś na formach dokapitalizowania spółki przez jej wspólników i akcjonariuszy: pożyczce, dopłatach oraz podwyższeniu kapitału zakładowego.

Pożyczka należy do najprostszych i najbardziej popularnych instrumentów dokapitalizowania spółki chociażby dlatego, że w sytuacji, kiedy udzielana jest spółce przez jej wspólnika nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych [dalej: PCC]. Umowa pożyczki powinna być zawarta w formie pisemnej, sama pożyczka musi być oprocentowana (w przeciwnym razie spółka będzie zobligowana do uiszczenia podatku dochodowego od świadczeń nieodpłatnych).

Podwyższenie kapitału zakładowego, jeśli patrzeć na stronę formalną czynności, należy do najbardziej sformalizowanych form dofinansowania podmiotu. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności proporcjonalnego dokapitalizowania spółki przez wszystkich wspólników, jeśli odbywa się to za ich zgodą. Kapitał zakładowy można podwyższyć o kwotę niższą od wartości wkładów, co w praktyce oznacza tyle, że istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę np. 50.000 zł i pokrycia go wkładem o wartości 100.000 zł. W takiej sytuacji opodatkowaniu podatkiem PCC w wysokości 0,5% podlega tylko wartość podwyższonego kapitału zakładowego, zaś pozostała kwota, czyli tzw. agio, trafia na konto kapitału zapasowego i nie podlega opodatkowaniu PCC. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, o ile pokrywane jest wkładem pieniężnym, poprzez wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może również skorzystać z dokapitalizowania w drodze dopłat. To rozwiązanie będzie możliwe jedynie wówczas, gdy przewiduje to umowa spółki, należy również uwzględnić oznaczoną tam wartość maksymalną dopłat. Wysokość oraz termin ich wniesienia ustalane są w drodze uchwały podjętej w trakcie zgromadzenia wspólników. Dopłaty wnosi się proporcjonalnie do posiadanych udziałów, mogą być zwracane, jeśli nie są wymagane w celu pokrycia ewentualnej straty. Zaletą dopłat jest łatwość ich wnoszenia. Skorzystanie z tego instrumentu oznacza odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Gdyby porównać dopłaty do podwyższenia kapitału zakładowego te pierwsze są rozwiązaniem dogodniejszym formalnie, gdyż nie stanowią zmiany umowy spółki w przeciwieństwie do podwyższenia kapitału zakładowego, stąd nie wymagają formy aktu notarialnego czy aktualizacji rejestru podmiotu w KRS. Dopłaty nie będą stanowiły podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, o ile będą wniesione w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.