Menu

Jesteś tutaj:

22.08.2018 | Dofinansowanie spółki kapitałowej

Zarządzasz spółką kapitałową? Z dużym prawdopodobieństwem, wcześniej czy później, zmierzysz się z koniecznością pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie inwestycji czy zabezpieczenie przejściowych problemów z płynnością finansową. Możliwości i sposobów dokapitalizowania podmiotu istnieje co najmniej kilka, ale wybór warto poprzedzić staranną analizą kosztów i konsekwencji formalno-prawnych.

Dobór instrumentu każdorazowo powinien być uzależniony od indywidualnej sytuacji. Skoncentrujemy się dziś na formach dokapitalizowania spółki przez jej wspólników: pożyczce, dopłatach oraz podwyższeniu kapitału zakładowego.

Pożyczka należy do najprostszych, ale także najbardziej popularnych metod dokapitalizowania spółki, głównie dlatego, że w sytuacji, kiedy udzielana jest spółce przez jej wspólnika nie wiąże się z koniecznością odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych [dalej: PCC]. Umowa pożyczki powinna być zawarta w formie pisemnej, musi być oprocentowana (w przeciwnym razie spółka będzie zobligowana do uiszczenia podatku dochodowego od świadczeń nieodpłatnych).

Podwyższenie kapitału zakładowego. Jeśli patrzeć na stronę formalną czynność ta należy chyba do najbardziej sformalizowanych, gdyby zestawić ją z innymi, dostępnymi sposobami pozyskania dodatkowych środków przez spółkę. Kapitał zakładowy można podwyższyć o kwotę niższą od wartości wkładów, co w praktyce oznacza tyle, że istnieje możliwość podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę np. 50.000 zł i pokrycia go wkładem o wartości 100.000 zł. W takiej sytuacji opodatkowaniu podatkiem PCC, w wysokości 0,5%, podlega tylko wartość podwyższonego kapitału zakładowego, zaś pozostała kwota, czyli tzw. agio, trafia na konto kapitału zapasowego i nie podlega opodatkowaniu PCC. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli pokrywane jest wkładem pieniężnym, poprzez wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub całego przedsiębiorstwa.

Powyższe nie wyczerpują całego katalogu możliwości dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kolejnym sposobem, często wdrażanym w życie, są dopłaty. To rozwiązanie będzie możliwe do realizacji jedynie wówczas, gdy zostało przewidziane w umowie spółki. Kluczowa jest oznaczona wartość maksymalna dopłat. Wysokość oraz termin ich wniesienia ustalane są w drodze uchwały. Dopłaty wnosi się proporcjonalnie do posiadanych udziałów, mogą one być zwracane, ale dotyczy to tylko sytuacji, kiedy nie są wymagane w celu pokrycia ewentualnej straty. Zaletą dopłat jest łatwość ich wnoszenia. Skorzystanie z tego instrumentu oznacza odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Gdyby pokusić się o krótkie podsumowanie powyższego:

dopłaty są rozwiązaniem dogodnym formalnie, nie stanowią zmiany umowy spółki, nie wiążą się zatem z koniecznością wizyty wspólników w kancelarii notarialnej i sporządzenia protokołu w formie aktu notarialnego (ew. zmiany umowy spółki elektronicznie, w systemie S24), w konsekwencji nie wymuszają aktualizacji rejestru spółki w KRS,

pożyczki bardzo podobnie jak wyżej, dogodne formalnie, należy liczyć się z koniecznością rozliczenia, poza należnością główną, odsetek, zgodnie z przyjętym przez strony umowy pożyczki, umownym oprocentowaniem,

– w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego ingerujemy w postanowienia umowy spółki, więc nową wysokość kapitału oraz fakt wniesienia i objęcia przez wspólników wkładów w podwyższonym kapitale należy potwierdzić protokołem (przed notariuszem lub we wspomnianym już wyżej systemie teleinformatycznym S24), następnie zmiany objąć stosownym wnioskiem kierowanym do KRS.