Menu

Jesteś tutaj:

18.10.2020 | CIT dla spółek komandytowych i jawnych

Już we wrześniu br. Ministerstwo Finansów informowało o rozpoczęciu prac nad projektem ustawy mającym na celu opodatkowanie spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Dokładnie 30 września projekt ustawy w tym zakresie skierowano do Sejmu, a już 7 października, w trakcie posiedzenia Sejmu, miało miejsce pierwsze jego czytanie.

Planowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Z opublikowanego, powołanego wyżej, projektu ustawy, zmieniającego ustawę o CIT wynika, że dochody spółek komandytowych i części spółek jawnych będą w praktyce podlegały opodatkowaniu w sposób zbliżony do opodatkowania w spółkach z o.o., akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, a więc według stawki podstawowej 19% lub, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki, według stawki 9%. Będzie to więc opodatkowanie podwójne, pierwszy raz na poziomie dochodów samej spółki i drugi raz – przy każdej wypłacie zysków wspólnikom.

Komplementariusz i komandytariusz – czy zapłacą tyle samo podatku?

Jak powszechnie wiadomo, w spółkach komandytowych występują dwa rodzaje wspólników, komplementariusze i komandytariusze. Szerzej o różnicach w odpowiedzialności pomiędzy komplementariuszem i komandytariuszem pisaliśmy tutaj: https://spolka.org/odpowiedzialnosc-wspolnikow-spolce-komandytowej/

Wspólnik – komplementariusz jest uprawniony do reprezentacji spółki. W przeciwieństwie do komandytariusza, który tego przywileju nie posiada, odpowiada całym swoim majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki komandytowej. Wg projektu ustawy zysk wypłacany komplementariuszowi będzie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Komplementariusz będzie mógł jednak pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy od dywidendy o część podatku CIT, którą zapłaciła spółka komandytowa (w proporcji, w jakiej komplementariusz uczestniczy w jej zyskach).

Wspólnik – komandytariusz, który odpowiada za jej zobowiązania tylko do wysokości sumy komandytowej, a jeśli pokrył tę sumę komandytową wkładem, to osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki nie ponosi, dodatkowo nie jest uprawniony do reprezentowania spółki, wg projektu ustawy będzie podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 19%. Komandytariusz nie będzie mógł skorzystać, analogicznie jak to przewidziano dla komplementariusza, z odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Zyski osiągane przez komandytariusza za pośrednictwem spółki komandytowej będą więc faktycznie podlegały podwójnemu opodatkowaniu. Komandytariusz zyskuje przywilej zwolnienia w 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej do kwoty 60.000 zł przychodu rocznego, przypadającego na jedną spółkę komandytową. Dodatkowo, powyższe nie dotyczy komandytariuszy, którzy są, bezpośrednio lub przez podmioty powiązane, wspólnikami lub członkami zarządu spółki występującej w roli komplementariusza, co w praktyce oznacza, że ze zwolnienia nie będzie mógł skorzystać komandytariusz, który pełni funkcję członka zarządu w podmiocie:

  • będącym komplementariuszem w spółce komandytowej,
  • posiadającym co najmniej 5% udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej,

lub

  • będący podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23 m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów lub akcji w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Projekt opodatkowania CIT także dla spółek jawnych?

Ustawodawca zakłada również objęcie zmianami części spółek jawnych. Mają dotyczyć tych, które nie ujawniły organom podatkowym tożsamości wszystkich wspólników posiadających bezpośrednio lub pośrednio prawa do jej zysków, w wartości odpowiadającej 100% udziału w zysku. Te podmioty również będą podlegały podwójnemu opodatkowaniu i staną się podatnikiem CIT, a w konsekwencji zobowiązane byłaby określać uzyskany dochód, a następnie ustalić i odprowadzić należny z tego tytułu podatek.

Czy z 1 stycznia 2021 roku omawiane zmiany rzeczywiście wejdą w życie?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Oczywiście są to tylko przewidywania i należy spodziewać się, że skoro Ministerstwo Finansów wystąpiło z takim pomysłem to z dużym prawdopodobieństwem zmiany te – w całości lub części – wejdą w życie. Mało tego, obok pomysłu objęcia CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych planowane jest wprowadzenie tzw. estońskiego CIT, nowych regulacji w zakresie cen transferowych w odniesieniu do transakcji z rajami podatkowymi, zmianami w zakresie stawek podatkowych i limitów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Wszystko wskazuje więc, że rok 2020, wyjątkowo trudny dla znacznej części przedsiębiorców z uwagi na epidemię Covid-19, a przez to obniżone przychody i walkę o przetrwanie, będzie tylko przedbiegiem do prawdziwych wyzwań w roku 2021, kiedy obok pandemii przyjdzie zmagać się im także z odprowadzaniem wyższych podatków.

 

Zobacz także:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok https://spolka.org/sprawozdanie-finansowe-spolki-za-rok-2019/