Menu

Jesteś tutaj:

14.10.2019 | Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

13 października 2019 roku to ważna data w kalendarzu przedsiębiorcy. Tego dnia Ministerstwo Finansów uruchomiło

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

To nowe narzędzie, którego zadaniem jest gromadzenie, weryfikacja, uporządkowanie, przetwarzanie i udostępnienie zainteresowanym informacji na temat beneficjentów rzeczywistych, czyli osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Zostało ono powołane i wdrożone na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.). 

W jakim celu powstał rejestr?  

Przede wszystkim ma wskazywać z imienia i nazwiska osoby reprezentujące spółki z wyszczególnieniem posiadanych przez nich udziałów oraz posiadanych uprawnień. Rejestr jest ogólnodostępny, a informacje w nim zgromadzone będzie można pozyskiwać bezpłatnie. 

Jakie obowiązki wprowadza? 

Spółki będą miały obowiązek wskazać swojego beneficjenta rzeczywistego, a następnie dokonać elektronicznego zgłoszenia go do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych [dalej: CRBR]. Zgłoszenie będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Kogo dotyczy obowiązek? 

Obowiązek zgłoszenia obciąża osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu i będzie dotyczył znacznej większości spółek, w tym: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o. o., spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych, a także prostych spółek akcyjnych, które będą mogły być tworzone po 1marca 2020 roku. 

Kim jest beneficjant rzeczywisty? 

Pełną definicją beneficjanta rzeczywistego wskazuje art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z którym beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. 

Przekładając powyższe na konkretnie wskazane grupy osób, beneficjentem rzeczywistym może być: 

 • osoba fizyczna, udziałowiec lub akcjonariusz, jeśli jest właścicielem większej ilości niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej, 
 • osoba fizyczna, której przysługuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta (w tym również zastawnik i użytkownik), 
 • osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, której przysługuje łącznie prawo własności większej ilości niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta lub osoba fizyczna dysponująca łącznie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, 
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, 
 • w przypadku klienta będącego trustem założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem, 
 • wspólnik spółek osobowych, 
 • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad klientem, 
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze. 

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia do rejestru? 

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed 13 października 2019 roku termin dokonania zgłoszenie do CRBR to 6 miesięcy od uruchomienia rejestru. Odmienny termin obowiązuje nowopowstające spółki, te, które zostaną wpisane do KRS po 13-tym października br., te podmioty będzie obowiązywał 7-dniowy termin na dokonywanie zgłoszeń. 

Kary za niedopełnienie obowiązku 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje sankcje za nieterminowe dokonanie zgłoszenia: 

 • kary finansowe dla spółki w wysokości do 1 miliona złotych,  
 • odpowiedzialność karną dla przedstawicieli spółek uprawnionych do ich reprezentacji w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń, 
 • odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych zgłoszeniem nieterminowym lub zawierającym nieprawdziwe informacje. 

Gdzie i w jaki sposób dokonać zgłoszenia? 

Szczegółowe informacje udostępniono tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych. Strona zawiera zarówno wyszukiwarkę informacji o beneficjentach rzeczywistych jak i link umożliwiający dokonywanie zgłoszeń do CRBR. 

Sam sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji wraz z trybem składania i udostępniania jest uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów. 

*** 

Nawet jeśli terminy wskazane w Ustawie wydają nam się odległe warto już dziś zwrócić uwagę na te konieczne formalności i starannie zaplanować terminy dla ich realizacji. Jest to szczególnie istotne wówczas, kiedy mamy do czynienia z podmiotami o wyjątkowo rozbudowanych strukturach właścicielskich. 

 

Zobacz także: