Menu

Jesteś tutaj:

14.10.2019 | Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

13 października br. to ważna data w kalendarzu przedsiębiorcy. Tego dnia Ministerstwo Finansów uruchomiło

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

To nowe narzędzie. Podstawą jego powołania i wdrożenia jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.). 

Kim jest beneficjant rzeczywisty? W jakim celu stworzono rejestr? Jakie obowiązki wprowadza dla przedsiębiorców? Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiamy w dalszej części wpisu. 

W jakim celu powstał?  

Rejestr gromadzi, weryfikuje, przetwarza i udostępnia informacje na temat beneficjentów rzeczywistych. Znajdziemy w nim listę osób, wskazanych z imienia i nazwiska, które reprezentują spółkę, z wyszczególnieniem posiadanych udziałów i uprawnień.

Rejestr jest ogólnodostępny, a informacje w nim zgromadzone można pozyskiwać bezpłatnie. 

Jakie obowiązki wprowadza? 

Spółki mają obowiązek wskazania swojego beneficjenta rzeczywistego. Zgłoszenie go do Centralnego Rejestru Beneficjantów Rzeczywistych [dalej: CRBR] to kolejny krok dopełnienia formalności. Osoba zgłaszająca musi dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Kogo dotyczy obowiązek? 

Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zostały zobowiązane do dokonania zgłoszenia. Obowiązek dotyczy znacznej większości spółek, w tym: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek z o. o., spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych, a także prostych spółek akcyjnych, które będą mogły być tworzone po 1 marca 2020 roku. 

Kim jest beneficjant rzeczywisty? 

Pełną definicją beneficjanta rzeczywistego wskazuje art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nim beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. 

Przekładając powyższe na konkretnie wskazane grupy osób, beneficjentem rzeczywistym może być: 

 • osoba fizyczna, udziałowiec lub akcjonariusz, jeśli jest właścicielem większej ilości niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji osoby prawnej, 
 • wspólnik spółek osobowych, 
 • podmiot, któremu przysługuje więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta (w tym również zastawnik i użytkownik), 
 • osoba fizyczna sprawującą kontrolę nad klientem, 
 • sprawujący kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, któremu przysługuje łącznie prawo własności większej ilości niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta lub osoba fizyczna dysponująca łącznie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, 
 • prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, 
 • w przypadku klienta będącego trustem założyciel, powiernik, nadzorca (jeśli został ustanowiony), beneficjent trustu i/ lub inna osoba, która sprawuje kontrolę nad trustem, 
 • osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze. 
W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia do rejestru? 

Termin dokonania zgłoszenie do CRBR w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed 13 października 2019 roku to 6 miesięcy od uruchomienia rejestru. Nowopowstające spółki obowiązuje odmienny termin, podmioty wpisane do KRS po 13-tym października br. będą miały tylko 7-dni na dokonywanie zgłoszeń. 

Kary za niedopełnienie obowiązku 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje sankcje za nieterminowe dokonanie zgłoszenia: 

 • kary finansowe dla spółki w wysokości do 1 miliona złotych,  
 • odpowiedzialność karną dla przedstawicieli spółek uprawnionych do ich reprezentacji w przypadku złożenia fałszywych oświadczeń, 
 • odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych zgłoszeniem nieterminowym lub zawierającym nieprawdziwe informacje. 
Gdzie i w jaki sposób dokonać zgłoszenia? 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych Strona zawiera zarówno wyszukiwarkę informacji o beneficjentach rzeczywistych jak i link umożliwiający dokonywanie zgłoszeń do CRBR. 

Rozporządzenia MF regulują sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji wraz z trybem ich składania i udostępniania. 

*** 

Warto już dziś zadbać o dopełnienie nowych obowiązków i starannie zaplanować terminy dla ich realizacji. Jest to szczególnie istotne wówczas, kiedy mamy do czynienia z podmiotami o wyjątkowo rozbudowanych strukturach właścicielskich. 

Zobacz także: