Menu

Jesteś tutaj:

Spółki na sprzedaż

Gwarantujemy Państwu profesjonalną pomoc w procesie zakupu spółki prawa handlowego.
Oferujemy gotowe, wolne od jakichkolwiek obciążeń czy zobowiązań, w pełni zarejestrowane spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co charakteryzuje nasze gotowe spółki z o.o.:

 • formalno-prawna gotowość do działania na podstawie prawidłowo sporządzonych i podpisanych umów spółek, dysponują numerami KRS, NIP, REGON oraz opcjonalnie rejestrację do VAT/ VAT UE
 • notarialna gwarancja braku obciążeń – posiadają czystą historię handlową i księgową, są wolne od jakichkolwiek zobowiązań lub obciążeń, nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie zatrudniały pracowników
 • szerokie PKD dostosowane do każdego rodzaju planowanej działalności
 • możliwość dostosowania do potrzeb i wytycznych nabywcy: nazwy, kwoty kapitału, adresu siedziby, zapisów umownych, form reprezentacji itp.

 

Jak przebiega procedura zakupu gotowej spółki?

 1. 1

  Wskazanie nabywcy
  lub nabywców udziałów oraz danych osób, które wejdą w skład zarządu
 2. 2

  Przygotowanie dokumentów
  i przesyłanie projektów do Państwa akceptacji

 3. 3

  Poświadczenie sprzedaży udziałów
  w kancelarii notarialnej; na Państwa życzenie dojeżdżamy na czynność do dowolnego miejsca w Polsce

 4. 4

  Zgłoszenie zmian w danych
  podmiotu w KRS wraz z aktualizacją danych we właściwych organach

 

Na Państwa życzenie istnieje możliwość nabycia spółki na odległość. Aktualnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby po omówieniu wszystkich spraw drogą mailową i telefonicznie, przedstawieniu dokumentów spółki w formie skanów, dokonać nabycia gotowej spółki. Mimo, że umowę sprzedaży udziałów musi poświadczyć notariusz, to kupujący i sprzedający nie muszą znaleźć się w jednej kancelarii w tym samym miejscu i czasie. Jako pierwszy umowę sprzedaży spółki poświadcza u notariusza, w dogodnym dla siebie miejscu, kupujący oraz uiszcza przelewem opłatę za zakup udziałów, następnie dwa egzemplarze umowy są przesyłane kurierem sprzedającemu, który w swoim imieniu poświadcza ją u notariusza w wybranej kancelarii. Odesłanie dwustronnie podpisanej umowa wyczerpuje formalności związane z nabyciem spółki.

Cennik

spółka istniejąca do 3 m-cy – od 1.899 zł

przygotowanie wniosków aktualizacyjnych do KRS – 499 zł

 

Usługi dodatkowe:

 • założenie konta bankowego (poprzedzone analizą rynku i przedstawieniem optymalnej oferty)
 • zachęcamy do pozostawienia siedziby spółki pod naszym adresem i współpracy w ramach naszego wirtualnego biura
 • zachęcamy również do skorzystania z obsługi kadrowo-księgowej

Jak wygląda sprzedaż gotowej spółki z o.o.?
Procedura związana z zakupem gotowej spółki sprowadza się do niżej wskazanych formalności:

a) uzgodnienie z Klientem (telefonicznie, osobiste lub mailowe) wszystkich szczegółów dotyczących sprzedaży; dysponując tymi danymi przygotowujemy wymagane dokumenty

b) umówienie spotkania u notariusza

c) poświadczenie przez notariusza umowy sprzedaży udziałów, w której również zawarte jest oświadczenie sprzedającego i obecnego zarządu, że spółka nie posiada jakichkolwiek zobowiązań, nie zawierała dotychczas żadnych umów, nie zatrudniała pracowników ani nie ma podpisanych żadnych umów handlowych

d) przekazanie kompletu dokumentów źródłowych spółki (zgłoszenia rejestracyjne, dokumentacja księgowa, postanowienie o rejestracji spółki, zaświadczenia REGON i NIP)

e) odwołanie obecnego i powołanie nowego zarządu spółki oraz podpisanie przez nowych udziałowców wszystkich druków aktualizacyjnych (do KRS-u i Urzędu Skarbowego)

Czy gotowe spółki to optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji?

W wielu przypadkach tak, z uwagi na szybkość i komfort formalno-prawny. Dodatkową zaletą jest to, że wszystkie obowiązki wobec sądu rejestrowego i urzędów, którym zobowiązani jesteśmy zgłosić zmiany w strukturze podmiotu, przeniesione są na nas. Jednak w sytuacji, kiedy dysponujemy czasem i nie musimy rozpoczynać działań z dnia na dzień, rekomendujemy rejestrację podmiotu w jeden z wyżej wspomnianych sposobów: drogą tradycyjną lub w S24.

Rejestracja spółki w trybie S24 stanowi bardzo ciekawą alternatywę i dla gotowej spółki, i dla tradycyjnej drogi notarialnej, przede wszystkim z uwagi na redukcję kosztów. Przebieg całego procesu wygląda następująco:
a) przesyłamy Państwu prośbę o udostępnienie danych (udziałowcy, zarząd, ilość i wartość udziałów itp.)
b) prosimy o dokonanie płatności za usługę rejestracji oraz opłaty sądowej na nasz rachunek bankowy
c) przygotowujemy i każdorazowo przesyłamy do Państwa akceptacji projekty dokumentów wymaganych do rejestracji
d) po zaksięgowaniu wpłaty oraz otrzymaniu akceptacji wszystkich dokumentów dokonujemy rejestracji spółki
e) monitorujemy cały proces w sądzie rejestrowym, odpowiadamy na ewentualną korespondencję, przekazujemy Państwu postanowienie o rejestracji wraz ze szczegółową instrukcją w zakresie formalności, których należy dopełnić po pomyślnym zarejestrowaniu podmiotu

Główne różnice pomiędzy rejestracją w trybie S24 a rejestracją spółki w sposób tradycyjny, przed notariuszem, to: niższa opłata sądowa (350 zł zamiast 600 zł), ograniczona możliwość kształtowania treści umowy spółki, znaczna oszczędność czasu w przypadku S24, brak konieczności wizyty u notariusza.

Rejestracja nowego podmiotu lub zakup gotowej spółki z o.o. wiąże się z wypełnieniem następujących formalności:
a) zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587 art. 590, art. 591 kodeksu spółek handlowych;
b) zarówno rejestracja spółki jaki i zakup udziałów w gotowej spółce wiążą się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC); podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki lub odpowiednio nabycia udziałów, na rachunek właściwego miejscowo ze względu na adres siedziby spółki urzędu skarbowego; dokonanie przelewu powinno być poprzedzone złożeniem deklaracji PCC–3;
c) rejestracja spółki z o.o. pociąga za sobą obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji NIP-8 (zgłoszenie identyfikujące), natomiast w przypadku nabycia udziałów w gotowej spółce – NIP-8 (zgłoszenie aktualizujące)
d) spółki prawa handlowe zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim, wskazania urzędowi skarbowemu miejsca przechowywania dokumentacji księgowej; z dużym prawdopodobieństwem pod ten adres udadzą się urzędnicy skarbowi, kontrolujący zgodność danych wskazanych w NIP-8
e) warto dodać, że jedyny udziałowiec w spółce z o.o. zobowiązany jest do opłacania składek na ZUS w pełnym wymiarze (inaczej jest w przypadku, kiedy jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie ubezpieczony z innego tytułu, np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza itp. wówczas będzie zobowiązany jedynie do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne; obowiązek opłacania jakichkolwiek składek wobec ZUS zostaje wyeliminowany, jeśli udziały obejmuje dwóch lub większa ilość wspólników

Nasze wieloletnie doświadczenie we współpracy z Klientami pokazuje, że znaczna część przedsiębiorców oczekuje kompleksowego przewidywania, wyprzedzania i zaopiekowywania ich potrzeb organizacyjno-prawnych. Jesteśmy otwarci i przygotowani na dalsze etapy współpracy.

Wraz z rozwojem naszych Klientów, w miarę potrzeb, przeprowadzamy niezbędne zmiany, wśród nich m.in.:
a) zmiana składu zarządu
b) zmiana nazwy spółki
c) zmiana adresu siedziby spółki
d) ustanowienie lub dodanie oddziału
e) zmiana udziałowca (udziałowców)
f) ustanowienie Prokurenta
g) sprzedaż udziałów spółki
h) złożenie sprawozdania finansowego
i) zmiana umowy spółki
j) zmiana przedmiotu działalności PKD

Dlaczego warto wybrać gotowe spółki Spolka.org?
Działamy sprawnie, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w procesie zakupu gotowej spółki czas jest niezwykle ważny. Posiadamy bogate doświadczenie związane ze sprzedażą gotowych spółek, oferujemy korzystne ceny, zawierające również obsługę we wszystkich urzędach, ograniczając Państwa zaangażowanie do minimum. Mamy sprawdzone, wypracowane kontakty z kancelariami prawnymi i doradcami podatkowymi w całym kraju, jesteśmy więc w stanie sprawnie wywiązać się ze swoich obowiązków bez względu na to, o jakim miejscu w Polsce mówimy.
Zamów rejestrację podmiotu , gotową spółkę lub bezpłatną konsultację, zapraszamy: biuro@spolka.org lub 799 299 600


Treści zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Spolka.org zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Podane ceny są cenami netto. Cena spółki nie obejmuje kapitału zakładowego.

Posiadamy gotowe spółki na sprzedaż. W naszej ofercie znajdą Państwo gotowe spółki do kupienia – cała procedura sprowadza się do czterech prostych kroków.