Menu

Jesteś tutaj:

Rejestracja Spółek

Etapy procesu rejestracji: przesyłamy Państwu prośbę o udostępnienie danych (udziałowcy, zarząd, ilość i wartość udziałów itp.), przygotowujemy projekty dokumentów każdorazowo przedkładając je do akceptacji, monitorujemy cały proces w sądzie rejestrowym, odpowiadamy na ewentualną korespondencję, w końcu przekazujemy Państwu postanowienie o rejestracji wraz ze szczegółową instrukcją w zakresie formalności, których należy dopełnić po pomyślnym zarejestrowaniu podmiotu.

Rejestracja nowego podmiotu lub zakup gotowej spółki z o.o. wiążą się z obowiązkiem dopełnienia następujących formalności:

 • zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587 art. 590, art. 591 kodeksu spółek handlowych;
 • zarówno rejestracja spółki jaki i zakup udziałów w gotowej spółce wiążą się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej (PCC); podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy spółki lub odpowiednio nabycia udziałów, na rachunek właściwego miejscowo ze względu na adres siedziby spółki urzędu skarbowego; dokonanie przelewu powinno być poprzedzone złożeniem deklaracji PCC–3;
 • rejestracja spółki z o.o. pociąga za sobą obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji NIP-8 (zgłoszenie identyfikujące), natomiast w przypadku nabycia udziałów w gotowej spółce – NIP-8 (zgłoszenie aktualizujące);
 • spółki prawa handlowego zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim, wskazania urzędowi skarbowemu miejsca przechowywania dokumentacji księgowej; z dużym prawdopodobieństwem pod ten adres udadzą się urzędnicy skarbowi, kontrolujący zgodność danych wskazanych w NIP-8;
 • warto dodać, że jedyny udziałowiec w spółce z o.o. zobowiązany jest do opłacania składek na ZUS w pełnym wymiarze (inaczej jest w przypadku, kiedy jedyny udziałowiec spółki z o.o. jest jednocześnie ubezpieczony z innego tytułu, np. umowa o pracę, własna działalność gospodarcza itp. wówczas będzie zobowiązany jedynie do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne; obowiązek opłacania jakichkolwiek składek wobec ZUS zostaje wyeliminowany, jeśli udziały obejmuje dwóch lub większa ilość wspólników.

Decydując się na rejestrację spółki z o.o. z naszym udziałem zapewniacie sobie Państwo:

 • opracowanie indywidualnie uzgadnianych umów spółek,
 • powołanie właściwych organów spółek,
 • zapewnienie obsługi notarialnej (wszystkich formalności dopełniamy w czasie jednego spotkania),
 • sprawdzenie unikalności wybranej nazwy spółki i weryfikację możliwości jej nadania,
 • sporządzanie dokumentacji na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • reprezentację w postępowaniach przed sądem rejestrowym i urzędami,
 • rejestrację podmiotu jako podatnika VAT i VAT UE,
 • sporządzenie tytułu prawnego do lokali spółek,
 • w razie potrzeby pomoc w znalezieniu prestiżowej lokalizacji (także w formie biura wirtualnego),
 • optymalizację podatkową oraz ZUS-owską.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@spolka.org

Zalety rejestracji spółki z o.o.

Stoisz przed wyborem formy prawnej prowadzenia działalności, wahasz się, która będzie dla Ciebie optymalna?

Wiesz już, w jakiej formie chcesz prowadzić swój biznes, ale nie wiesz od czego rozpocząć formalności?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w obecnym stanie prawnym jest rozsądnym połączeniem zalet spółek kapitałowych i spółek osobowych. Może być utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Czy wiesz, że w spółce z o.o.: 

– wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki?

– udziały może objąć jeden wspólnik? 

możesz legalnie ominąć ZUS, zoptymalizować koszty i zabezpieczyć prywatny majątek?

– możesz w prosty sposób ograniczyć możliwość sprzedaży udziałów w spółce, jeśli zależy Ci na zabezpieczeniu stałego składu wspólników?

To dobre rozwiązanie zarówno dla małych biznesów rodzinnych, start-upów, jak i dla prowadzenia działalności gospodarczej na szeroką skalę.